Pacientove pravice

Zahteva za obravnavo kršitve pacientovih pravic

Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS 15/2008) (v nadaljevanju zakon) določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so kršene.

Pacient, ki meni, da so mu bile kršene pravice, določene z zakonom, ima pravico do prve obravnave kršitve pacientovih pravic pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev na podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve.

 

I.ROK ZA VLOŽITEV PRVE ZAHTEVE ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

Na podlagi določil zakona lahko pacient vloži prvo zahtevo za varstvo pacientovih pravic zaradi:

 • domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev – rok za vložitev je 15 dni od domnevne kršitve,
 • domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe – rok za vložitev je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi
 • Prva zahteva se lahko vloži v treh mesecih po preteku navedenih rokov, če je pacient za kršitev izvedel kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

 

II.POSTOPEK VLOŽITVE ZAHTEVE ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

Če pacient neposredno med zdravstveno oskrbo izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca, se nesporazum poskusi rešiti takoj z dodatnimi pojasnili. Če z dodatnimi pojasnili pacient ni zadovoljen, lahko vloži zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je

LEA AHČIN, dipl. med. sestra., pomočnica direktorja
tel. 04 208 28 21, GSM: 040 747 488, e-mail: lea.ahcin@bgp-kranj.si

Zahteva se lahko vloži pisno po pošti oz. osebno ali ustno na zapisnik pri pristojni osebi ali v tajništvu bolnišnice vsak delovni dan od 9. do 13. ure.

Če vloži pacient zahtevo zoper Špelo Požun, dipl. med. sestro., je pristojna oseba za konkretni primer direktor bolnišnice.

 

III.KAKO PACIENT LAHKO VLOŽI ZAHTEVO?

1. Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje zlasti:

 • osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
 • opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
 • podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
 • čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
 • morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
 • morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

2. Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz prejšnjega odstavka, se vloži pri pristojni osebi. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

 

IV.POSTOPEK PO VLOŽITVI PRVE ZAHTEVE

Pristojna oseba po prejemu prve zahteve, ki vsebuje vse potrebne sestavine za obravnavo (popolna zahteva), je dolžna vzpostaviti kontakt v 14-ih dneh:

 • zahtevi v celoti ugodi, o čemer napravi pisni zaznamek in ga pošlje pacientu,
 • napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja ali pravic, ki jih ta zakon ne ureja,
 • postopek ustavi, če pacient zahtevo umakne, o čemer napravi pisni zaznamek in ga pošlje pacientu ali
 • pisno povabi pacienta na ustno obravnavo.

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC ZA KRANJ

Avgust Rebič
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Kranj
Gosposvetska ulica 12
4000 Kranj
e-pošta: avgust.rebic.ext@gov.si
Uradne ure:
Sreda od 12.00 do 20.00
Četrtek od 7.00 do 15.00
Tel. številka za naročanje: 04/201 71 09
Sreda in četrtek od 13.00 do 15.00

 

V.USTNA OBRAVNAVA

Od vložitve popolne prve zahteve do ustne obravnave ne sme preteči več kot 15 dni.

Na obravnavo se lahko povabi tudi druge osebe, ki imajo znanja s področja obravnavane zadeve in bi lahko pomagale razjasniti okoliščine, pomembne za odločitev, če pacient s tem soglaša.

Če pacient na ustno obravnavo ne more priti, lahko za sodelovanje v obravnavi pooblasti zastopnika ali drugo osebo ali pa predlaga, naj se zahteva reši brez njegove navzočnosti.

Če pacient svojega izostanka do začetka obravnave ne opraviči, pristojna oseba postopek ustavi s pisnim zaznamkom, ki ga pošlje pacientu.

Če pacient iz opravičenih razlogov svojega izostanka ni mogel opravičiti, lahko to stori v treh dneh od prenehanja vzroka, zaradi katerega pacient ni mogel priti na ustno obravnavo, vendar najkasneje v 30 dneh od dneva ustne obravnave.

V vabilu na ustno obravnavo se pacienta opozori na pravne posledice neopravičenega izostanka z obravnave.

 

VI.DOGOVOR O NAČINU REŠITVE SPORA

Pristojna oseba na ustni obravnavi lahko opravi:

 • pogovor s pacientom,
 • pogovor z udeleženim zdravstvenim delavcem oz. sodelavcem ali drugim zdravstvenim delavcem oz. sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve,
 • pogovor z drugim strokovnjakom, ki ima znanja s področja obravnavane kršitve in bi lahko pomagal razjasniti okoliščine, pomembne za odločitev,
 • pregled zdravstvene ali druge dokumentacije.
 • O poteku ustne obravnave se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so na ustni obravnavi sodelovali. Pacient prejme izvod podpisanega zapisnika takoj.

Na obravnavi lahko pristojna oseba s pacientom sklene dogovor o načinu rešitve spora. Dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta pacient in pristojna oseba. Dogovor o načinu rešitve spora se lahko sklene zlasti o:

 • ustnem ali pisnem opravičilu,
 • povračilu nepotrebnih stroškov ali druge škode v vrednosti do 300 EUR,
 • pridobitvi drugega mnenja,
 • ponovitvi, dopolnitvi ali popravi zdravstvene storitve, če je bila izvedena neustrezno,
 • predlogu uvedbe internega ali zunanjega strokovnega nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo strokovni nadzor v zdravstvu,
 • predlogu uvedbe postopka ugotavljanja obravnavane kršitve varstva osebnih podatkov.

Če dogovor o načinu rešitve spora ni sklenjen, se to navede v zapisniku. V tem primeru ima pacient možnost vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

 

VII.OBVEŠČANJE ZASTOPNIKA IN HRAMBA DOKUMENTACIJE

Pristojna oseba mora z anonimiziranim zapisnikom o zahtevi in obravnavi kršitve ali s pisnimi zaznamki, s katerimi se postopek zaključi, zaradi spremljanja stanja na področju pacientovih pravic seznaniti najbližjega zastopnika v 15 dneh po koncu postopka, razen kadar je zastopnik v postopku z zahtevo sodeloval kot pacientov pooblaščenec.

 

VIII.HRAMBA DOKUMENTACIJE

Zapisniki in morebitno drugo gradivo, ki je nastalo v postopku z zahtevo, se hrani pri izvajalcu zdravstvenih storitev v zbirki, ki je ločena od zdravstvene dokumentacije posameznih pacientov, skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Dokumentarno gradivo se hrani pet let.