Varstvo osebnih podatkov

Podatki upravljalca osebnih podatkov:

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Kidričeva cesta 38a
4000 Kranj
T: 04 2082800
E: tajnistvo@bgp-kranj.si

Kakršnakoli vprašanja glede obdelave osebnih podatkov lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO):

E: dpo@bgp-kranj.si
T: 04 2082822
Po pošti: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj s pripisom »pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov«.

Zbiranje osebnih podatkov

V bolnišnici se zbirajo naslednji osebni podatki:

  • Osnovni osebni podatki (ime in priimek, podatki o stalnem in/ali začasnem prebivališču, EMŠO),
  • kontaktni podatki (tel. št., e-naslov),
  • podatki o kontaktni osebi, pooblaščeni za seznanitev z vašim zdravstvenim stanjem,
  • osebni podatki, ki so potrebni za obravnavo vašega zdravstvenega stanja.

Namen obdelave osebnih podatkov in roki hrambe

Osebne podatke obdelujemo v obsegu in na način, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega so bili pridobljeni. Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo v skladu z veljavno zakonodajo. Roki hrambe se med seboj razlikujejo, glede na vrsto oziroma namen obdelave. Najpomembnejša zdravstvena dokumentacija se po zakonu hrani 10 let po smrti pacienta. Roke hrambe zdravstvene dokumentacije določa tudi enotni klasifikacijski načrt.

Prave podlage za obdelavo osebnih podatkov:

  • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov,
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov,
  • Zakon o pacientovih pravicah,
  • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva,
  • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
  • Ostala zakonodaja s področja zdravstva. (http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumneti/)

Pravice posameznikov

Posamezniki imajo pravico do:

informiranosti in seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Pacient ima ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj (41. člen Zakona o pacientovih pravicah),

popravka in izbrisa. Pravica do izbrisa je omejena, nanaša se le na tiste podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve. Privolitev lahko posameznik kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo,

do omejite obdelave in prenosljivosti podatkov, če so za to izpolnjeni pogoji, ki jih opredeljuje 41. člen Zakona o pacientovih pravicah ter 15. in 22. člen Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov.

V kolikor imate vprašanje ali menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo ali hranijo v nasprotju z veljavnimi predpisi, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) ali vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.