IJZ - Zakonska podlaga

V Uradnem listu RS št. 96 z dne 28.10.2005 je bil objavljen Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo), ki ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, med katere spada tudi javni zdravstveni zavod Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj.

Informacijo javnega značaja opredeljuje zakon v 4. členu in sicer je to informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

 V skladu z zakonom je bila sprejeta Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS št. 76/05), ki določa vsebino kataloga informacij javnega značaja, vrste informacij javnega značaja, ki se posredujejo v svetovni splet in katere so druge informacije javnega značaja.

Zavod enkrat letno, v skladu z zgoraj citirano uredbo, določi ceno materialnih stroškov za posredovanje informacij.