Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj Ginekologija Kranj

POLITIKA KAKOVOSTI V BOLNIŠNICI ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ 

 Vsi zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in ostali zaposleni v bolnišnici se zavezujemo, da svoje delo, s področja diagnostike in zdravljenja ter zdravstvene nege, kot tudi vseh drugih dejavnosti, opravljamo na visoki kakovostni ravni v dobrobit uporabnikom naših storitev in širše družbene skupnosti.

Kakovost storitev zagotavljamo s pomočjo:
· jasno opredeljenih pooblastil in odgovornosti,
· jasno začrtanih smernic, navodil in priporočil, ki so namenjena doslednemu izpolnjevanju vseh vrst zahtev in ne dopuščajo individualnih nenamernih odstopanj,
·usposabljanja strokovnih kadrov z izvajanjem aktivnosti na področju do in  podiplomskega izobraževanja na vseh področjih delovanja bolnišnice,
· nenehnega vlaganja v strokovni napredek in razvoj zaposlenih.

Za zaposlene v bolnišnici ustvarjamo sodobno delovno okolje, ki predstavlja varnost in istočasno s pravo mero tekmovalnosti intelektualni izziv za zaposlene. S stalnim spremljanjem vplivov delovnega okolja na zdravje zaposlenih dobivamo podlage za izvajanje ukrepov za izboljševanje delovnih razmer z namenom zagotoviti varno in zdravo okolje tako za zaposlene kot za uporabnike naših storitev in obiskovalce. Zaposleni v bolnišnici so najpomembnejši nosilci načrtovanja in izvajanja najrazličnejših nalog, zato tudi v prizadevanjih na poti k stalnemu izboljševanju kakovosti poslovanja prispevajo največji delež. Vodstveni delavci jih pri tem spodbujajo tudi s cilji, ki vodijo k mednarodno primerljivi kakovosti naših storitev. Pri izvajanju vseh aktivnosti v okviru poslovnih procesov posebno skrb namenjamo planiranju, določanju merljivih ciljev in z objektivnim merjenjem doseženega postavljamo temelje za nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja. Zaradi pomena našega dela za širše družbeno okolje o izsledkih in ugotovitvah obveščamo strokovno in laično javnost ter se povezujemo s podobnimi ustanovami doma in po svetu. Osnovo politiki kakovosti predstavljata poslanstvo in vizija, opredeljena v strateškem poslovnem načrtu. K pripravi so povabljeni vsi zaposleni. Vsi imajo tudi možnost seznanitve z novimi izdajami strateškega poslovnega načrta.

Kazalniki kakovosti 2019 10 -12

Kazalniki kakovosti 2019 7-9

Kazalniki kakovosti 2019 4-6

Kazalniki kakovosti 2019 1-3

Kazalniki kakovosti 2018 10-12

Kazalniki kakovosti 2018 7-9

Kazalniki kakovosti 2018 4-6

Kazalniki kakovosti 2018 1-3

Kazalniki kakovosti 2017 10-12
Kazalniki kakovosti 2017 7-9

Kazalniki kakovosti 2017 4-6
Kazalniki kakovosti 2017 1-3

Kazalniki kakovosti 2016 10-12
Kazalniki kakovosti 2016 7-9
Kazalniki kakovosti 2016 4-6
Kazalniki kakovosti 2016 1-3
Kazalniki kakovosti 2015 10-12
Kazalniki kakovosti 2015 7-9
Kazalniki kakovosti 2015 4-6
Kazalniki kakovosti 2015 1-3
Kazalniki kakovosti 2014 10-12
Kazalniki kakovosti 2014 7-9
Kazalniki kakovosti 2014 4-6
Kazalniki kakovosti 2014 1-3
Kazalniki kakovosti 2013 10-12
Kazalniki kakovosti 2013 7-9
Kazalniki kakovosti 2013 4-6
Kazalniki kakovosti 2013 1-3
Kazalniki kakovosti 2012 10-12
Kazalniki kakovosti 2012 7-9
Kazalniki kakovosti 2012 4-6
Kazalniki kakovosti 2012 1-3
Kazalniki kakovosti 2011 10-12
Kazalniki kakovosti 2011 7-9
Kazalniki kakovosti 2011 4-6
Kazalniki kakovosti 2011 1-3


KLINIČNE POTI


Klinična pot Oskrba donošenega zdravega novorojenčka od dopolnjenega 37-42 tedna gestacijske starosti
Klinična pot za operativni poseg TVT
Klinična pot Bolan novorojenček - HBV pozitivne mamice
Klinična pot Bolan novorojenček - Policitemia
Klinična pot Bolan novorojenček - infekt novorojenca (bakt. okužba, toksoplazma)
Klinična pot Bolan novorojenček - zvišan bilirubin Donošeni zdravi novorojenčki brez dejavnikov tveganj
Klinična pot Bolan novorojenček - Hypoglycaemia
Klinična pot za urodinamske preiskave
Klinična pot novorojenčka porodnice odvisnice
Klinična pot Mali posegi
V dopolnjevanju


OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI KAKOVOSTI IN VARNOSTI V BGP KRANJ

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je specializirana bolnišnica za zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov, za specialistično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju.

Naše visoko strokovno usposobljeno osebje zagotavlja vrhunske storitve za naše pacientke. Pri obravnavi uporabnikov naših storitev se poslužujemo holističnega in individualnega pristopa ter prisluhnemo njihovim potrebam in željam.

Skrbimo za nenehen razvoj stroke, uvajamo nove diagnostične in terapevtske metode, skrbimo za razvoj kadrov in ustvarjamo takšno klimo, v kateri se naši uporabniki storitev in zaposleni odlično počutijo.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj že od nekdaj slovi po varni in kakovostni obravnavi uporabnikov naših storitev. Kazalnik kakovosti naših storitev je visok procent zadovoljstva naših pacientk, katerega redno spremljamo preko anket.

STATUS UČNE BOLNIŠNICE

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj ima status učne bolnišnice. Glavni dolgoročni cilj na pedagoškem področju je okrepitev statusa učne bolnišnice. Kot učna bolnišnica izobražujemo dijake Srednje zdravstvene šole v Ljubljani in Jesenicah ter študente zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Jesenice in študente zdravstvene nege ter babištva Zdravstvene fakultete v Ljubljani. Prav tako smo učna bolnišnica za študente medicine in specializante ginekologije in porodništva, anesteziologije, družinske medicine, urgentne medicine in pediatrije. V prihodnosti si bomo prizadevali za razširitev sodelovanja s srednjimi in visokimi šolami za zdravstvo. Menimo, da je to primeren način za prenos znanja in hkrati ustvarjanje baze za morebitne bodoče zaposlitve.

CERTIFIKATI VARNOSTI IN KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

Že v letu 2010 smo pristopili k aktivnostim za pridobitev ISO standarda 9001:2008, kar smo v letu 2011 nadgradili, tako da smo dosegli želeni in zastavljeni cilj - prvo certifikacijsko presojo v aprilu 2012 in v juniju 2012 prejeli certifikat, ki smo ga tri leta uspešno ohranjali in nadgrajevali.

V letu 2016 smo imeli prvo redno certifikacijsko presojo, po drugi certifikacijski presoji ki smo jo uspešno zaključili.

Leta 2014 smo prejeli mednarodni certifikat varne in kakovostne zdravstvene obravnave po AACI standardu.

V letu 2016 smo uspešno prestali drugo redno presojo skladnosti našega delovanja z mednarodnim standardom varne in kakovostne zdravstvene obravnave AACI.

Poleg zunanjih presojevalcev, ki ocenjujejo skladnost našega delovanja z omenjenima standardoma, tudi sami z rednimi notranjimi presojami ocenjujemo skladnost našega delovanja s standardi. Ugotovitve notranje presoje in plan korektivnih ter preventivnih ukrepov z roki odprave nepravilnosti oziroma odklona, so nam vodilo za nenehno nadgrajevanje sistema varnosti in kakovosti v bolnišnici.

Ker nam zadovoljstvo zaposlenih veliko pomeni smo v letu 2015 pridobili tudi osnovni certifikat Družini prijazno podjetje (DPP).

S ponosom lahko povemo, da smo 9.8.2016 uspešno prestali prvo mednarodno akreditacijsko presojo po AACI standardu za področje porodništva in tako postali prva bolnišnica na svetu, ki je mednarodno akreditirana s standardom odličnosti na področju porodništva.
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj slovi po dolgoletni in bogati tradiciji. Usmerjena je k individualni in celostni zdravstveni obravnavi in nudi visoko varne in kakovostne zdravstvene storitve.

Pridobljeni certifikat pomeni nagrado za dolgoletni trud nam zaposlenim in obenem tudi obveza, da bomo nadaljevali pot po jasno postavljeni strategiji in zastavljenih ciljih, ter tako bodočim staršem vtisnili rojstvo otroka kot enkraten, prežet s čustvi, obenem pa varen in zaupanja poln dogodek .

Vsi zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in ostali zaposleni v bolnišnici se zavezujemo, da svoje delo, s področja diagnostike in zdravljenja ter zdravstvene nege, kot tudi vseh drugih dejavnosti, opravljamo na visoki kakovostni ravni v dobrobit uporabnikom naših storitev in širše družbene skupnosti.

Kakovost storitev zagotavljamo s pomočjo:

· jasno opredeljenih pooblastil in odgovornosti,

· jasno začrtanih smernic, navodil in priporočil, ki so namenjena doslednemu izpolnjevanju vseh vrst zahtev in ne dopuščajo individualnih nenamernih odstopanj,

· usposabljanja strokovnih kadrov z izvajanjem aktivnosti na področju do in podiplomskega izobraževanja na vseh področjih delovanja bolnišnice,

· nenehnega vlaganja v strokovni napredek in razvoj zaposlenih.

ZAPOSLENI IN DELOVNO OKOLJE

Za zaposlene v bolnišnici ustvarjamo sodobno delovno okolje, ki predstavlja varnost in istočasno s pravo mero tekmovalnosti intelektualni izziv za zaposlene. S stalnim spremljanjem vplivov delovnega okolja na zdravje zaposlenih dobivamo podlage za izvajanje ukrepov za izboljševanje delovnih razmer z namenom zagotoviti varno in zdravo okolje tako za zaposlene kot za uporabnike naših storitev in obiskovalce.

Zaposleni v bolnišnici so najpomembnejši nosilci načrtovanja in izvajanja najrazličnejših nalog, zato tudi v prizadevanjih na poti k stalnemu izboljševanju kakovosti poslovanja prispevajo največji delež. Vodstveni delavci jih pri tem spodbujajo tudi s cilji, ki vodijo k mednarodno primerljivi kakovosti naših storitev.

Pri izvajanju vseh aktivnosti v okviru poslovnih procesov posebno skrb namenjamo planiranju, določanju merljivih ciljev in z objektivnim merjenjem doseženega postavljamo temelje za nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja.

Zaradi pomena našega dela za širše družbeno okolje o izsledkih in ugotovitvah obveščamo strokovno in laično javnost ter se povezujemo s podobnimi ustanovami doma in po svetu.

Osnovo politiki kakovosti predstavljata poslanstvo in vizija, opredeljena v strateškem poslovnem načrtu. K pripravi so povabljeni vsi zaposleni. Vsi imajo tudi možnost seznanitve z novimi izdajami strateškega poslovnega načrta.

KAZALNIKI KAKOVOSTI

Pomemben del varnosti in kakovosti je tudi spremljanje, analiziranje in vrednotenje kazalnikov kakovosti. V bolnišnici spremljamo kazalnike kakovosti, ki so določeni s strani Ministrstva za zdravje.

Na področju zdravstvene in babiške nege smo določili že 8 kazalnikov kakovosti, ki jih spremljamo glede na terminski plan.

O ugotovitvah in priporočilih oz. sklepih poročamo na kolegiju zdravstvene in babiške nege, ki poteka ob sredah s pričetkom ob 6.45 uri in strokovnem svetu, ki ga skliče pomočnica direktorice za ZN. Nato imenovane vodje posameznih področji dela poročajo in seznanijo svoje zaposlene.

NEVARNI OPOZORILNO DOGODKI

Prav tako je pomemben del varnosti in kakovosti poročanje, evidentiranje, analiziranje in vrednotenje nevarnih opozorilnih dogodkov (NOD).

V bolnišnici imamo pripravljen SOP 010-039, kjer je opredeljeno, kaj je nevarni opozorilni dogodek z naborom nevarnih opozorilnih dogodkov katere moramo obvezno javiti Ministrstvu za zdravje.

Poleg teh NOD v bolnišnici spremljamo tudi ostale odklone od pričakovanega oz. želenega izida zdravljenja in odklone pri delovanje aparatur, tehničnega okolja. NOB evidentiramo na ustreznih obrazcih, katerih pomemben del so korektivni in preventivni ukrepi.

INTERNI STROKOVNI NADZOR

V primeru, da se potek zdravstvene obravnave ne konča kot pričakujemo, direktorica odredi interni strokovni nadzor nad potekom obravnave. Imenovana je tri članka komisija različnih strok odvisno od vrste obravnave. Interni strokovni nadzor se zaključi z zapisnikom, ki mora vsebovati sklepe oz. zaključke, katere za izboljšanje varnosti in kakovosti implementiramo v svoje vsakdanje delo.

Pri tem moramo biti pozorni, da novim tehnikam oz. metodam prilagodimo tudi naša navodila za delo oz. SOP-je.

NENEHNO VPELJEVANJE IN NADGRAJEVANJE SISTEMA VARNOSTI IN KAKOVOSTI

Tudi v prihodnje se bomo trudili za nenehno vpeljevanje in nadgrajevanje sistema varnosti in kakovosti obravnav naših pacientov s poudarkom na celostni-holistični obravnavi in osredotočenosti na pacienta.

Naše vodilo za nenehno nadgrajevanje varnosti in kakovosti je Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje. Zavedamo se, da brez nenehnega nadgrajevanja kakovosti in nenehnega nadzora le-te na vseh področjih našega delovanja (strokovno, organizacijsko, poslovno) ne moremo dolgoročno zagotavljati storitev, kakršne naši uporabniki storitev pričakujejo, zahtevajo in jim tudi pripadajo.

Zavedamo se nujnosti standardizacije delovnih procesov in zdravstvenih storitev kot tudi rednega merjenja kazalnikov kakovosti.

Na področju perinatologije smo v zadnjih petih letih naredili velik korak pri razvoju stroke in kakovosti. Z uvedbo sodobnih laparoskopskih tehnik pa intenzivno razvijamo tudi področje ginekologije.

Z našimi strokovnimi in kakovostnimi storitvami zagotavljamo varno in kakovostno, celostno in individualno obravnavo naših uporabnikov storitev.

Na področju strokovnega razvoja imamo sistematično urejeno lajšanje porodne bolečine, kar pomeni, da zagotavljamo 24 urno pokritost strokovnega osebja, ki nudi in izvaja porodno analgezijo.

Pokazatelj našega strokovnega in kakovostno opravljenega dela je zadovoljstvo naših uporabnikov storitev, katerega spremljamo z izvajanjem internih anket.

Tako zdravniki kot medicinske sestre in babice svoje znanje nadgrajujejo z izobraževanjem tako na internih kot tudi eksternih izobraževanjih.

Z uvajanjem novih postopkov in metod dela pridobijo in nadgradijo tudi nove praktične veščine.

V naši bolnišnici se trudimo tudi za izobraževanje širše javnosti. V ta namen smo posneli že 14 izobraževalnih oddaj in uvedli izobraževalna predavanja v Mestni knjižnici Kranj.

VARNOST IN KAKOVOST V LETU 2016

V letu 2016 smo imeli prvo redno certifikacijsko presojo po drugi certifikacijski presoji, skladnosti našega delovanja s ISO standardom 9001.2008, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost.

Leta 2014 smo prejeli mednarodni certifikat varne in kakovostne zdravstvene obravnave po AACI standardu.

V letu 2016 smo uspešno prestali drugo redno presojo skladnosti našega delovanja z mednarodnim standardom varne in kakovostne zdravstvene obravnave AACI.

Poleg zunanjih presojevalcev, ki ocenjujejo skladnost našega delovanja z omenjenima standardoma, tudi sami z rednimi notranjimi presojami ocenjujemo skladnost našega delovanja s standardi. Ugotovitve notranje presoje in plan korektivnih ter preventivnih ukrepov z roki odprave nepravilnosti oziroma odklona, so nam vodilo za nenehno nadgrajevanje sistema varnosti in kakovosti v bolnišnici.

V letu 2016 smo imeli 4 pritožbe, ki smo jih obravnavali kot prijavi kršitve pacientovih pravic, in jih tudi uspešno rešili in zaključili.

Skladno s protokolom smo odvzeli 8 nadzornih kužnin na prisotnost okužbe z MRSA. Pri nobeni ni šlo za okužbo z MRSA. Ena gospa je imela MRSA že ob prihodu v našo bolnišnico.

Zabeležili in obravnavali smo 3 padce uporabnikov naših storitev.

V letu 2016 smo zabeležili 1 vbod zaposlenega z ostrim predmetom oziroma parenteralno poškodbo. Dogodej je  bil obravnavan po sprejetih internih protokolih, ki so narejeni po navodilih NIJZ Kranj. Zaposleni pa niso utrpeli poslabšanja zdravstvenega stanja.

Pri 6-ih uporabnicah naših storitev je prišlo do nenamerne punkcije oziroma laceracije.

V letu 2016 smo nadaljevali s spremljanjem novega obveznega kazalnika kakovosti, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje, to je higiena rok.

Zaradi zagotavljanja varne in kakovostne obravnave pacientov spremljamo tudi druge neljube dogodke, ki lahko vplivajo tako na varne in kakovostne storitve kot zdravje pacientov.

Redno spremljamo in poročamo tako kazalnike kakovosti na perinatalnem področju kot v ginekologiji in zdravstveni negi. Analize in poročilo za kazalnike kakovosti na področju perinatologije in ginekologije se vnašajo v informacijski sistem, vendar analiz že nekaj časa na Zdravniški zbornici ne opravljajo. Redno spremljamo in poročamo ter rezultate objavljamo na zahtevanih mestih za kazalnike kakovosti, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.

Prav tako spremljamo kazalnike kakovosti na področju zdravstvene nege, katere smo sami določili in tako spremljamo varnost in kakovost negovalne oskrbe naših uporabnikov storitev. O ugotovitvah poročamo na sestankih kolegija zdravstvene nege in strokovnih svetih.

Redno izvajamo interne strokovne nadzore na različnih področjih našega delovanja in na osnovi podanih pritožb s strani uporabnikov naših storitev.

V bolnišnici imamo sistem obvladovanja bolnišničnih okužb, katerega temelj so notranji protokoli, smernice, navodila in standardni operativni postopki (SOP) za preprečevanje bolnišničnih okužb. Za celoten sistem skrbi bolnišnična KOBO.

V bolnišnici imamo vpeljan sistem poročanja varnostnih zapletov oziroma neljubih dogodkov. O ugotovitvah poročamo odgovornim osebam za posamezno področje. Poročilo mora vsebovati preventivne in korektivne ukrepe, ki pripomorejo, da preprečimo nastanek oziroma pojav ponovnega neljubega dogodka.

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV NAŠIH STORITEV V LETU 2016

Analiza ankete o zadovoljstvu pacientk v centru za bolezni dojk

Letos je anketa v Centru za bolezni dojk potekala četrtič.

Ocenimo lahko, da so pacientke zadovoljne z zdravnikom v CBD, saj nobena pacientka ne razmišlja o zamenjavi le-tega in večina bi ga priporočila prijateljem.

Z oceno odlično je ocenilo postopek naročanja 79 % pacientk, medtem ko jih je v letu 2015 tako ocenilo 82 %. Podatek kaže, da je postopek naročanja nekoliko slabši kot v preteklem letu.

Nobenih težav z informacijami za naročanje ni imelo 91 % pacientk, v letu 2015 pa je bilo takih 96 % pacientk. Podatek kaže, da velika večina tudi v letu 2016 ni imela nobenih težav z naročanjem.

V skladu s pričakovanji je prišlo na pregled 88 % pacientk, v preteklem letu pa 94 %, kar kaže na to, da večina pacientk pride na pregled v skladu s pričakovanji.

Zelo dober vtis je pri naročanju dobilo 94 % pacientk, v preteklem letu pa 96 % pacientk. Podatek kaže na to, da je večina pacientk zadovoljna z medicinskimi sestrami, pri katerih se naročajo na pregled.

Na pregled je večina pacientk (42 %) čakala manj kot 15 minut, v preteklem letu pa je manj kot 15 minut čakalo 50 % pacientk. 22 % pacientk sploh ni čakalo, v preteklem letu pa sploh ni čakalo 32 % pacientk.

Da je zdravnik pacientki namenil dovolj časa med obiskom, je mnenja 86 %  leteh, medtem ko je v letu 2015 tako menilo 87 % pacientk. Podatek kaže, da so zdravniki pacientkam namenili približno enako časa kot v preteklem letu.

74 % pacientkam so zdravniki izkazali zelo veliko zanimanje za njihove težave, v preteklem letu pa 80 %. Podatek kaže, da se pri večini pacientk zdravniki zelo zanimajo za njihove težave.

V odločanje o zdravljenju je bilo vključenih 84 % pacientk, v preteklem letu pa 90 % pacientk. Z oceno 1 je vprašanje ocenilo 4 % pacientk, enako je bilo v preteklem letu. Podatek kaže, da je velika večina pacientk vključenih v odločanje o zdravljenju.

Z oceno zelo dobro je zadovoljstvo s pregledom dojk ocenilo 93 % pacientk, v letu 2015 pa 94 %.Z oceno slabo ni ocenila nobena pacientka, enako je bilo tudi v letu 2015.

Razumljivost podajanja informacij o svoji bolezni je zelo dobro ocenilo 84 % pacientk, v letu 2015 pa 94 %, medtem ko ocene zelo slabo ni dala nobena pacientka (enako tudi v letu 2015).

Da so dobile vse potrebne informacije, je potrdilo 88 % pacientk, v preteklem letu pa 93 % pacientk.

Od vseh vprašanih pacientk bi 72 % pacientk z oceno 5 priporočilo izbranega zdravnika za dojke prijateljem (v preteklem letu 81 %) in 24 % z oceno 4 (v preteklem letu 19 %).

O zamenjavi izbranega zdravnika za dojke ne razmišlja nobena pacientka, enako je bilo tudi v preteklem letu.

Da v centru za bolezni dojk lahko izražajo pohvale oziroma pritožbe, je z oceno 5 ocenilo 88 %, z oceno 4 pa 11 % pacientk, medtem ko jih je bilo v letu 2015 takih 90 % oz. 8 %.

Odnos ostalega osebja je 95 % pacientk ocenilo z oceno 5 in 4 % z oceno 4, v letu 2015 pa je oceno odlično dalo 93 %, oceno 4 pa 6 % pacientk.

O strokovnem delu tega osebja se je za oceno 5 odločilo 97 % pacientk, medtem ko je bilo v letu 2015 takih 95 %.

Korektnost medicinske sestre ob pregledu pacientk je z oceno 5 ocenilo 96 % anketirank, v letu 2015 pa je bilo takih 98 %.

Korektnost diplomiranega inženirja radiologije pri slikanju dojk je z oceno 5 ocenilo 94 % anketirank, enako je bilo tudi v letu 2015.

Mnenje o obveščanju o vzroku podaljšanega čakanja v čakalnici je po oceni 73 % pacientk zelo dobro, v letu 2015 je tako ocenilo 77 % pacientk.

Informacije o delovanju centra za bolezni dojk v letu 2016 je 75 % pacientk ocenilo kot zelo dobre, medtem ko je bilo v letu 2015 takih 72 %. Z oceno 4 pa je informacije o delovanju centra za bolezni dojk ocenilo 20 % pacientk, v letu 2015pa 27 %.

88 % pacientk ima zelo dobro mnenje o delovanju digitalnega mamografa, v letu 2015 pa je tako menilo 92 % pacientk.

Urejenost ambulante je 64 % pacientk ocenilo z najboljšo oceno 5 in 32 % z oceno 4, v letu 2015 pa je urejenost ambulante z oceno 5 ocenilo 57 % pacientk in 35 % pacientk z oceno 4. Ocena urejenosti ambulante se je izboljšala.

Urejenost čakalnice in sanitarij je 61 % pacientk ocenilo z najboljšo oceno 5 in 31 % z oceno 4, v letu 2015 pa je urejenost čakalnice in sanitarij z oceno 5 ocenilo 48 % pacientk in 43 % pacientk z oceno 4. Urejenost čakalnice in sanitarij se je po mnenju pacientk izboljšala.

Ocena zagotavljanja zasebnosti v centru za bolezni dojk se je v letu 2016 izboljšala, in sicer se 76 % pacientkam zdi zagotavljanje zasebnosti zelo dobro, v letu 2015 je tako ocenilo 72 % pacientk.

Analiza ankete o zadovoljstvu pacientk v dispanzerju za ženske

Ocenimo lahko, da so pacientke zadovoljne z izbranim ginekologom, saj večina (98 %) ne razmišlja o zamenjavi svojega ginekologa in večina bi priporočila svojega izbranega ginekologa prijateljicam.

Z oceno odlično je ocenilo postopek naročanja 63 % pacientk, medtem ko jih je v letu 2015 tako ocenilo 55 %. Z oceno zelo slabo je v letu 2016 ocenilo postopek naročanja 1,1 % pacientk, v letu 2015 pa 2,3 %. Podatek kaže, da je postopek naročanja nekoliko boljši kot v preteklem letu.

Nobenih težav z naročanjem ni imelo 82 % pacientk, v letu 2015 pa je bilo takih 79 % pacientk. Zelo velike težave z naročanjem je imelo 1,3 % pacientk, v letu 2015 pa 1,0 % pacientk. Podatek kaže, da so imele pacientke v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom manj težav z naročanjem.

V skladu s pričakovanji je prišlo na pregled 71 % pacientk, v preteklem letu pa 67 %, kar kaže na to, da večina pacientk pride na pregled v skladu s pričakovanji.

Zelo dober vtis je pri naročanju dobilo 74 % pacientk, v preteklem letu pa 73 %. Podatek kaže na to, da je večina pacientk zadovoljna z medicinskimi sestrami, pri katerih se naročajo na pregled.

Več kot eno uro je čakalo 11 % pacientk, v letu 2015 pa 12 %.

Od 30 do 60 minut je čakalo 20 % pacientk, medtem ko je bilo takih v preteklem letu 24 %.
Od 15 do 30 minut je čakalo 28 % pacientk, v letu 2015 pa 33 %.
Manj kot 15 minut je čakalo 30 % pacientk, v letu 2015 pa 25 %.

Podatek kaže na nekoliko krajše čakanje na pregled primerjalno na preteklo leto; večina pacientk je v letu 2016 čakala manj kot 15 minut, v letu 2015 pa 15 do 30 minut.

Da je zdravnik pacientki namenil dovolj časa med obiskom, je mnenja 83 % leteh, enako je bilo v preteklem letu. Podatek kaže, da večina pacientk meni, da se zdravniki zelo zanimajo za njihove težave.

71 % pacientkam so zdravniki izkazali zelo veliko zanimanje za njihove težave, v letu 2015 pa 73 % pacientkam.

V odločanje o zdravljenju je bilo vključenih 82 % pacientk, v preteklem letu pa 81 % pacientk. Podatek kaže, da je velika večina pacientk vključenih v odločanje o zdravljenju, primerjalno na preteklo leto se je rezultat še malenkostno izboljšal.

Z oceno zelo dobro je zadovoljstvo z ginekološkim pregledom ocenilo 82 % pacientk, v letu 2015 pa 81 %. Zadovoljstvo pacientk s pregledom se je primerjalno na preteklo leto malenkostno izboljšalo.

Razumljivost podajanja informacij o svoji bolezni je zelo dobro ocenilo 78 % pacientk, v letu 2015 pa 77 %. Oceno slabo so dale 3 pacientke, v letu 2015 pa 6 pacientk.

Da so dobile vse potrebne informacije, je potrdilo 77 % pacientk, enako je bilo v preteklem letu.

Od vseh vprašanih pacientk bi 70 % pacientk z oceno 5 priporočilo izbranega ginekologa prijateljicam (v preteklem letu 66 %) in 25 % z oceno 4 (v preteklem letu 27 %).

Da v dispanzerju lahko izražajo pohvale oziroma pritožbe, je z oceno 5 ocenilo 61 %, z oceno 4 pa 28 % pacientk, medtem ko jih je bilo v letu 2015 takih 58 % oz. 29 %.

Odnos ostalega osebja je 63 % pacientk ocenilo z oceno 5 in 27 % z oceno 4, v letu 2015 pa je oceno odlično dalo 62 %, oceno 4 pa 31 % pacientk. Odnos ostalega osebja se je primerjalno na preteklo leto nekoliko izboljšal.

O strokovnem delu tega osebja se je za oceno 5 odločilo 65 % pacientk, medtem ko je bilo v letu 2015 takih 63 %.

Korektnost medicinske sestre ob pregledu pacientk je z oceno 5 ocenilo 74 % anketirank, v letu 2015 pa je bilo takih 75 %.

Mnenje o vzroku podaljšanega čakanja v čakalnici je po oceni 46 % pacientk zelo dobro, v letu 2015 je tako oceno dalo 45 % pacientk.

Informacije o delovanju dispanzerja v letu 2016 je 55 % pacientk ocenilo kot zelo dobre, enako je bilo v letu 2015. Z oceno 4 pa je informacije o delovanju dispanzerja ocenilo 31 % pacientk, enako je bilo v letu 2015.

Urejenost ambulant je 42 % pacientk ocenilo z najboljšo oceno 5 in 31 % z oceno 4, v letu 2015 pa je urejenost ambulante z oceno 5 ocenilo 44 % pacientk in 33 % pacientk z oceno 4.

Urejenost čakalnice in sanitarij je 42 % pacientk ocenilo z najboljšo oceno 5 in 33 % z oceno 4, v letu 2015 pa je urejenost čakalnice in sanitarij z oceno 5 ocenilo 40 % pacientk in 34 % pacientk z oceno 4. Ocena urejenosti čakalnice in sanitarij je malenkost boljša kot v preteklem letu.

Zagotavljanje zasebnosti v dispanzerju se 52 % pacientkam zdi zelo dobro, v letu 2015 je tako ocenilo 56 % pacientk. Z oceno zelo slabo je zagotavljanje zasebnosti v letu 2016 ocenilo 2,1 % pacientk, v letu 2015 pa je bilo takih 1,6 % pacientk.

Analiza ankete o zadovoljstvu pacientk na ginekološkem oddelku

Anketa je pokazala, da je večina pacientk na ginekološkem oddelku zadovoljnih tako s kakovostjo storitev kot tudi z odnosom osebja.

V letu 2016 je bilo kot nujni primer sprejetih 6 % pacientk, medtem ko je bilo v letu 2015 takih 13 %.

V letu 2016 je 84 % tistih pacientk, ki niso bile sprejete kot nujni primer, sodelovalo pri dogovoru datuma sprejema v bolnišnico, v letu 2015 pa je bilo takih 94 %.

Pri 82 % pacientk v letu 2016 ni bil spremenjen datum sprejema tako, da bi bil preložen na kasnejši čas, medtem ko v letu 2015 datum sprejema ni bil spremenjen pri 83 % pacientk.

60 % pacientk je prišlo do svoje postelje na oddelku v manj kot eni uri, v letu 2015 pa je bilo takih 48 %.

85 % pacientk je odgovorilo, da so jih zdravniki vedno obravnavali vljudno in spoštljivo, kar je slabši rezultat kot v letu 2015, ko jih je tako odgovorilo 92 %.

V letu 2016 je 78 % pacientk vedno dobilo odgovore zdravnika na razumljiv način, medtem ko je bilo v letu 2015 takih 86 %.

Če je pacientke kaj skrbelo ali če so se česa bale, so se v 76 % vedno lahko o tem pogovorile z zdravnikom, v preteklem letu je bilo takih 89 %.

Na razumljiv način so pred posegi ali preiskavami zdravniki vedno razložili 86 % pacientkam, v preteklem letu pa 85 % pacientkam.

Da je bila s strani zdravnika vedno zagotovljena zasebnost, je potrdilo 59 % pacientk, medtem ko je bilo v preteklem letu takih 76 %. Da zdravnik nikoli ni zagotovil zasebnosti, je navedlo 7 % pacientk, v preteklem letu pa 11 % pacientk.

Zdravniki v 83 % pred pacientkami nikoli niso govorili, kot da jih ni, medtem ko v preteklem letu tako niso govorili v 91 %.

V letu 2016 je 85 % pacientk odgovorilo, da so jih medicinske sestre vedno obravnavale vljudno in spoštljivo, medtem ko jih je v letu 2015 tako ocenilo 91 %.

Vedno je na razumljiv način dobilo odgovore medicinskih sester 84 % pacientk, medtem ko je bilo v preteklem letu takih 96 %. Pogosto pa je na razumljiv način dobilo odgovore 13 % pacientk, v preteklem letu pa 4 %.

75 % pacientk se je v primeru, da so imele skrbi ali strah, vedno lahko pogovorilo z medicinsko sestro, v preteklem letu pa je bilo takih 97 % pacientk. Zvišal pa se je odstotek pacientk, ki so se pogosto lahko o tem pogovorile z medicinsko sestro, in sicer iz 1,5 % v letu 2015 na 16 % v letu 2016.

Zasebnost pri pogovoru, viziti in opravljanju posegov so medicinske sestre vedno zagotovile 63 % pacientkam, v preteklem letu pa 82 % pacientkam. Pogosto pa so zasebnost zagotovile 24 % pacientkam, medtem ko je bilo v preteklem letu takih 11 %. Rezultat kaže na znižanje % pacientk, ki jim je bila vedno zagotovljena zasebnost s strani medicinske sestre ter zvišanje % pacientk, ki jim je bila pogosto zagotovljena zasebnost.

Pri izvajanju negovalnih postopkov so medicinske sestre v letu 2016 vedno zaščitile 72 % pacientk, v preteklem letu pa 88 % pacientk. Pogosto so zaščitile 18 % pacientk, v preteklem letu pa je tako odgovorilo 7 % pacientk. Podatek kaže, da je bilo v letu 2016 manj pacientk, ki so bile vedno deležne zaščite s strani  medicinskih sester pred neželenimi pogledi, kot v letu 2015. Več, kot v letu 2015, pa je bilo v letu 2016 pogosto zaščitenih pred neželenimi pogledi.

87 % pacientk je odgovorilo, da medicinske sestre pred njimi nikoli niso govorile, kot da jih ni, v letu 2015 pa je tako odgovorilo 96 % pacientk. Da pa so pred njimi redko govorile, kot da jih ni, pa je odgovorilo 10 % pacientk, medtem ko je bilo v preteklem letu takih 3 %.

V letu 2016 je 94 % pacientk, ki so prosile medicinsko sestro za pomoč, čakalo do 5 minut, enako je bilo v letu 2015.

97 % pacientk je dobilo enake informacije o svoji bolezni od različnih zdravnikov ali medicinskih sester, medtem ko je bilo tako v letu 2015 pri 95 % pacientk. Podatek kaže na izboljšanje ocene o dobivanju enakih informacij.

76 % pacientk je odgovorilo, da so se njihovi družinski člani vedno lahko pogovorili z zdravnikom (brez upoštevanja tistih, ki tega niso želele oz. niso imele nikogar od družine). V preteklem letu se je od tistih, ki so to želele, lahko pogovorilo z zdravnikom 82 % družinskih članov.

86 % tistih pacientk, ki so potrebovale pomoč za na stranišče, so jo vedno dobile, več (90 %) je bilo takih v preteklem letu.

75 % pacientk ni imelo pritožb. Od tistih, ki pa so pritožbe imele, pa jih ima 72 % občutek (v letu 2015 67 %), da zdravniki in medicinske sestre pritožbe jemljejo resno. Podatek kaže na izboljšanje ocene resnosti jemanja pritožb pacientk.

88 % pacientk, ki so imele zdravila, so dobile pojasnila razlogov za jemanje zdravil, učinke in stranske učinke, v preteklem letu pa je bilo takih 90 %. Podatek kaže, da so bili pacientkam v veliki večini pojasnjeni razlogi za jemanje zdravil, učinke in stranske učinke.

Da je osebje storilo vse za zmanjšanje bolečin, je pritrdilo 84 % tistih pacientk, ki so imele bolečine, v letu 2015 pa je tako ocenilo 98 % pacientk.

Da je bila soba, stranišče in kopalnica vedno čista, je potrdilo 77 % pacientk, medtem ko je v preteklem letu tako potrdilo 88 % pacientk. Ocena čistoče se je v primerjavi na preteklo leto znižala.

82 % pacientk je odgovorilo, da se nikoli niso zbujale ponoči zaradi hrupa, medtem ko je v preteklem letu tako odgovorilo 91 % pacientk.

S pravicami in dolžnostmi je bilo seznanjenih 61 % pacientk, v preteklem letu pa 86 %.

Vse pacientke, ki so morale doma jemati zdravila, so ob odpustu dobile ustne in pisne informacije, medtem ko je v preteklem letu te informacije dobilo 97 % pacientk. Podatek kaže na boljšo informiranost pacientk o jemanju zdravil doma v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom.

Ustne in pisne informacije o tem, kakšni so stranski učinki zdravil, je dobilo 81 % pacientk, v letu 2015 pa je take informacije dobilo 83 % pacientk.

Ob odpustu je dobilo pisno informacijo o tem, na katere opozorilne znake morajo biti pozorne v zvezi s svojo boleznijo 90 % pacientk, medtem ko je bilo v preteklem letu takih 84 %. Podatek kaže na to, da so pacientke v letu 2016 v več primerih dobile pisne informacije na opozorilne znake svoje bolezni kot v letu 2015.

Analiza ankete o zadovoljstvu porodnic v porodnem bloku in porodniškem oddelku

Anketa je pokazala, da je velika večina porodnic zadovoljnih tako s kakovostjo storitev kot tudi z odnosom osebja. Velika večina anketirank je dobilo zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico. Podatki kažejo, da je v letu 2016 več porodnic kot v letu 2015 rodilo naravno, brez lajšanja porodne bolečine; večina porodnic, ki se odloča za lajšanje porodne bolečine, pa se odloča za epiduralno analgezijo.

51 % porodnic je prvič rodilo pri nas, 33 % porodnic je rodilo drugič in 16 %porodnic je v naši ustanovi rodilo že tri ali več-krat. V preteklem letu je bilo prvorodk 58 %.

Z oddelka je prišlo v porodno sobo 28 % porodnic v letu 2016, medtem ko je v letu 2015 bilo takih 33 %. Rezultati kažejo, da se je odstotek porodnic, ki so sprejete v bolnišnico že pred porodom, znižal glede na preteklo leto.

Velika večina anketirank je dobila zelo dober oz. zelo pozitiven vtis ob sprejemu v porodnišnico. Navedle so, da je bil sprejem prijazen, odličen, profesionalen, pozitiven, skrben, spoštljiv, topel, strokoven, korekten, domač, prijeten, pomirjujoč, hiter, z občutkom varnosti. Pohvalile so tudi prijazno, strokovno, skrbno in ustrežljivo osebje ob sprejemu.

Naravno vaginalno, brez lajšanja porodne bolečine je v letu 2016 rodilo 49 % porodnic, v letu 2015 pa je bilo takih 44 %. Rezultati kažejo, da se je zvišal odstotek porodnic, ki se odločajo za naravni porod brez lajšanja porodne bolečine.

87 % porodnic je ocenilo odnos zdravnika v porodni sobi kot zelo dober, medtem ko je v preteklem letu tako ocenilo 76 % porodnic. Delo babic je za zelo dobro ocenilo 96 % porodnic, medtem ko je za leto 2015 tako ocenilo 95 % porodnic. Odnos strežnic je v letu 2016 kot zelo dober ocenilo 88 % porodnic, v letu 2015 pa 83 % porodnic. Najvišje ocene so namenjene babicam, zatem strežnicam in zdravnikom.

S potekom poroda je bilo v letu 2016 zelo zadovoljnih 74 % porodnic, medtem ko je bilo v letu 2015 takih 75 %. S potekom poroda niso bile zadovoljne tri porodnice, v letu 2015 pa s potekom poroda ni bila zadovoljna ena porodnica.

Ena porodnica je kljub epiduralni imela zelo hude bolečine. Ena porodnica je imela občutek, da je niso resno jemali, kako intenzivne popadke ima in so povečevali umetne.

Odnos sobnega ginekologa na porodniškem oddelku je 73 % porodnic ocenilo kot zelo dober, v preteklem letu je tako ocenilo 69 % porodnic. Odnos sobnega otroškega zdravnika pa je kot zelo dober ocenilo 84 % porodnic, medtem ko je v preteklem letu tako ocenilo 87 % porodnic. Rezultati kažejo, da se je odnos sobnega ginekologa v primerjavi na preteklo leto izboljšal. Ocena odnosa sobnega otroškega zdravnika se je nekoliko znižala glede na leto 2015, vendar je primerjalno na odnos ginekologa še vedno zelo visoka oz. precej višja.

Kot zelo dober je odnos sestre za mamice ocenilo 79 % mamic, v preteklem letu je tako ocenilo 80 % mamic. Kot zelo dober je odnos otroške sestre ocenilo 81 % mamic, medtem ko je v letu 2015 tako ocenilo 80 % mamic. Ocena odnosa sestre za mamice se je v primerjavi s preteklim letom malenkost znižala, ocena odnosa otroške sestre pa se je v primerjavi s preteklim letom malenkost zvišala.

Za zelo dober odnos oddelčne sestre se je opredelilo 81 % mamic, v preteklem letu pa 76 %. Da je odnos fizioterapevtke zelo dober, je ocenilo 77 % mamic, medtem ko jih je za preteklo leto tako ocenilo 73 %. Odnos strežnic pa je kot zelo dober ocenilo 68 % mamic, enako je bilo v preteklem letu. Rezultati kažejo, da se je ocena odnosa oddelčne sestre v primerjavi s preteklim letom izboljšala, prav tako tudi ocena fizioterapevtke.

Večino porodnic je bilo ne samo zadovoljnih, ampak zelo zadovoljnih in tudi ustrezno obveščenih o otrokovem zdravljenju, dobile so potrebna navodila in pojasnila. Pohvalile so prijaznost sester in pripravljenost za pomoč. Eno porodnico moti neusklajenost sester glede dajanja informacij, ena porodnica pogreša svetovalko za dojenje in za predstavitev rokovanja z otročkom.

Velika večina je dobila ustrezna navodila in pomoč pri dojenju.

Porodnice, ki niso bile zadovoljne z navodili, so navedle, da bi bilo lahko več pomoči pri pravilnem pristavljanju.

Velika večina mamic meni, da je to zelo v redu in koristno ter odlična priložnost, da se otrok in mamica navadita eden drugega že pred prihodom domov. Tako v primeru, da se pojavijo vprašanja, mamice lahko takoj vprašajo za nasvet. Veliko mamic meni, da je to sicer v redu, všeč pa jim je, da same lahko izbirajo oz. lahko otročka čez noč tudi oddajo sestram, da se spočijejo, predvsem prvo noč po porodu.

Analiza kaže, da sta se izboljšala okus hrane in kakovost obrokov, ostale ocene pa so malenkost nižje kot v preteklem letu.

Po oceni porodnic se je ocena čistoče prostorov in opreme izboljšala iz 34 % v letu 2015 na 44 % v letu 2016.

95 % porodnic je odgovorilo, da jim je bila zagotovljena zasebnost, medtem ko je v letu 2015 tako odgovorilo 99 % pacientk. Podatek kaže, da je ocena zagotavljanja zasebnosti nekoliko slabša.

Da so obiski ob primerni uri, meni 73 % porodnic, v letu 2015 pa je tako menilo 71 % porodnic.

40 % porodnic je mnenja, da bi morali biti obiski omejeni le na najožje družinske člane, 60 % porodnic pa je nasprotnega mnenja.

Rezultat kaže, da se je povečal delež porodnic, ki želijo, da bi morali biti obiski omejeni le na najožje družinske člane, in sicer iz 35 % porodnic v letu 2015 na 40 % v letu 2016.

Ali bi našo porodnišnico priporočili prijateljem, znancem, sorodnikom?

Vse porodnice so odgovorile z DA.

Prosimo opišite, zakaj bi priporočili našo porodnišnico.

Zakaj bi nas priporočile:

- zaradi strokovnosti, prijaznosti,

- zaradi odličnih babic v porodni sobi,

- zaradi domačnosti,

- zaradi prijaznega, potrpežljivega, profesionalnega, ustrežljivega osebja,

- zaradi občutka varnosti,

- zaradi svetovanja v zvezi z dojenjem in nego novorojenčka,

- zaradi lastnih dobrih izkušenj,

- zaradi individualnega odnosa zaposlenih,

- ker se ne počutiš kot številka.

 

OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI V LETU 2017

Naše vodilo za nenehno nadgrajevanje varnosti in kakovosti je Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje. Zavedamo se, da brez nenehnega nadgrajevanja kakovosti in nenehnega nadzora le-te na vseh področjih našega delovanja (strokovno, organizacijsko, poslovno) ne moremo dolgoročno zagotavljati storitev, kakršne naši uporabniki storitev pričakujejo, zahtevajo in jim tudi pripadajo.

Zavedamo se nujnosti standardizacije delovnih procesov in zdravstvenih storitev kot tudi rednega merjenja kazalnikov kakovosti. Z našimi strokovnimi in kakovostnimi storitvami zagotavljamo varno in kakovostno, celostno in individualno obravnavo naših uporabnikov storitev.

Redno spremljamo in poročamo tako kazalnike kakovosti na perinatalnem področju kot v ginekologiji in zdravstveni negi. Redno spremljamo in poročamo ter rezultate objavljamo na zahtevanih mestih za kazalnike kakovosti, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.

Prav tako spremljamo kazalnike kakovosti na področju zdravstvene nege, katere smo sami določili in tako spremljamo varnost in kakovost negovalne oskrbe naših uporabnikov storitev. O ugotovitvah poročamo na sestankih kolegija zdravstvene nege in strokovnih svetih.

Na področju perinatologije smo v zadnjih letih naredili velik korak pri razvoju stroke inkakovosti.

Z uvedbo sodobnih laparoskopskih tehnik intenzivno razvijamo tudi področje ginekologije.

Začeli smo z izvajanjem zahtevnejših ginekoloških operacij, kjer uspešno sodelujemo s kirurgom in onkologom.

V letu 2017 smo nadaljevali s spremljanjem obveznega kazalnika kakovosti, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje, to je higiena rok. Poročilo smo oddali skladno z navodili Ministrstva za zdravje.

Zaradi zagotavljanja varne in kakovostne obravnave pacientov spremljamo druge neljube dogodke, ki lahko vplivajo tako na varne in kakovostne storitve kot zdravje pacientov.

V bolnišnici imamo vpeljan sistem poročanja varnostnih zapletov oziroma neljubih dogodkov. O ugotovitvah poročamo odgovornim osebam za posamezno področje. Poročilo mora vsebovati preventivne in korektivne ukrepe, ki pripomorejo, da preprečimo nastanek oziroma pojav ponovnega neljubega dogodka.

Skladno s protokolom smo odvzeli 13 nadzornih kužnin na prisotnost okužbe z MRSA. Pri nobeni ni šlo za okužbo z MRSA v naši bolnišnici.

Zabeležili in obravnavali smo 2 padca pri pacientkah.

V letu 2017 smo zabeležili 9 vbodov zaposlenih z ostrim predmetom oziroma parenteralno poškodbo. Dogodki so bili obravnavani po sprejetih internih protokolih, ki so narejeni po navodilih NIJZ Kranj. Zaposleni pa niso utrpeli poslabšanja zdravstvenega stanja.

Pri 7-ih uporabnicah naših storitev je prišlo do nenamerne punkcije oziroma laceracije.

V bolnišnici imamo sistem obvladovanja bolnišničnih okužb, katerega temelj so notranji protokoli, smernice, navodila in standardni operativni postopki (SOP) za preprečevanje bolnišničnih okužb. Za celoten sistem skrbi bolnišnična KOBO.

V letu 2017 smo pripravili tri nove klinične poti, in sicer Zunanji obrat ploda, Obravnava nosečnice s plodom v medenični vstavi in Klinična pot za dvojčke.

Pokazatelj našega strokovnega in kakovostno opravljenega dela je zadovoljstvo naših uporabnikov storitev, katerega spremljamo z izvajanjem internih anket.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj že od nekdaj slovi po varni in kakovostni obravnavi uporabnikov naših storitev.

Kazalnik kakovosti naših storitev je visok procent zadovoljstva naših pacientk, katerega redno spremljamo preko anket.

V letu 2017 smo izvedli 3 interne strokovne nadzore nad potekom obravnave pacientk in 6 internih strokovnih nadzorov nad negovalno obravnavo pacientk.

V letu 2017 smo imeli 3 pritožbe, ki smo jih obravnavali kot prijave kršitve pacientovih pravic, in jih tudi uspešno rešili in zaključili.

V letu 2017 smo uspešno opravili redno presojo skladnosti z ISO standardom 9001:2008, ki smo ga pridobili že v letu 2012 ter redno presojo skladnosti z mednarodnim standardom AACI.

Po omenjenem standardu smo akreditirani že od leta 2014.

Poleg zunanjih presojevalcev, ki ocenjujejo skladnost našega delovanja z omenjenima standardoma, tudi sami z rednimi notranjimi presojami ocenjujemo skladnost našega delovanja s standardi. Ugotovitve notranje presoje in plan korektivnih ter preventivnih ukrepov z roki odprave nepravilnosti oziroma odklona so nam vodilo za nenehno nadgrajevanje sistema varnosti in kakovosti v bolnišnici.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj ima status učne bolnišnice. V letu 2017 smo nadaljevali z izvedbo kliničnih vaj študentov zdravstvene nege in babištva Zdravstvene fakultete v Ljubljani (6 babic). Izvedli smo praktični del strokovnega izpita študentk babištva iz Zdravstvene fakultete Ljubljana (5 babic). Prav tako sodelujemo s Srednjo zdravstveno šolo Jesenice za izvedbo klinične prakse rednih dijakov (60 dijakov). Izvajamo klinične vaje rednih in izrednih študentov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Jesenice (skupno 33 študentov, dodatno so 4 študentje opravljali izbirno klinično usposabljanje). V letu 2017 so pri nas izvajali kroženje v sklopu pripravništva dijaki Srednje zdravstvene šole, ki opravljajo pripravništvo v Domu počitka Mengeš (15 pripravnikov). Prav tako smo pristopili k izvajanju PUD-ov za dijake Srednje zdravstvene šole Jesenice (3 dijaki) in Ljubljana (5 dijakov). Vključujemo se tudi v raziskovalne projekte, ki jih študentje vključijo v diplomske naloge.

Tudi v letu 2017 so v naši bolnišnici opravljali program kroženja specializacije: 1 specializant urgentne medicine, 5 specializantov družinske medicine, 6 specializantov ginekologije in porodništva in 1 specializant pediatrije.

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV NAŠIH STORITEV V LETU 2017

Zadovoljstvu pacientk v centru za bolezni dojk

Ocenimo lahko, da so pacientke zadovoljne z zdravnikom v CBD, saj le 3 % pacientk razmišlja o zamenjavi le-tega in večje število pacientk kot v preteklem letu bi ga priporočila prijateljem.

Ocena časa, ki ga nameni zdravnik pacientki, je ostala enaka kot v preteklem letu (86 % pacientk meni, da jim je zdravnik namenil dovolj časa, enako je bilo v preteklem letu).

Nekoliko se je znižala ocena zdravnika glede zanimanja za težave pacientk, ocena o vključenosti v odločanje o zdravljenju, ocena zadovoljstva s pregledom ter ocena razumljivosti podajanja odgovorov na vprašanja.

Da je pokazal zelo veliko zanimanje za težave pacientk, je potrdilo 72 % le-teh, v preteklem letu pa je tako ocenilo 74 % pacientk.

Da so dobile vse potrebne informacije o svoji bolezni na razumljiv način, je potrdilo 82 % pacientk, v preteklem letu pa 84 % pacientk.

Velika večina pacientk je vključenih v odločanje o zdravljenju, in sicer 78 %, v preteklem letu pa 84 %. Na splošno pa je velika večina (v letu 2017 85 % in v letu 2016 93 %) pacientk zadovoljnih s pregledom dojk.

Možnost izražanja pohval oziroma pritožb je z oceno 5 ocenilo 83 % pacientk, v preteklem letu pa 88 %.

Zelo dobro mnenje o delovanju digitalnega mamografa ima 83 % pacientk, v preteklem letu pa je imelo tako mnenje 88 %.

Informacije o delovanju CBD je kot zelo dobre ocenilo 67 % pacientk, lani je bilo takih 75 %.

Ocena medicinske sestre, pri kateri se naroča, je 95 % pacientk ocenilo kot zelo dober (v preteklem letu 94 %).

Skrajšal se je čas čakanja v čakalnici. Na pregled je večina pacientk (44 %) čakala manj kot 15 minut, v preteklem letu je bilo takih 42 %. 29 % pacientk na pregled sploh ni čakalo, v preteklem letu je bilo takih 22 %.

Korektnost inž. radiologije pri slikanju dojk je z oceno 5 ocenilo 92 % anketirank, v preteklem letu je bilo takih 94 %.

Izboljšala se je ocena korektnosti medicinske sestre ob pregledu, in sicer je z oceno 5 ocenilo 98 % pacientk, v preteklem letu pa 96 % pacientk.

Odnos ostalega osebja je 95 % pacientk ocenilo z oceno 5, enako je bilo v preteklem letu.

Odlično mnenje o strokovnosti tega osebja ima 94 %, v preteklem letu pa je imelo tako mnenje 97 % pacientk.

Nižja je ocena urejenosti ambulant, in sicer jo je z najboljšo oceno ocenilo 58 % pacientk (v preteklem letu 64 %), prav tako tudi ocena urejenosti čakalnice in sanitarij, in sicer je z oceno 5 ocenilo 53 % pacientk, medtem ko je v preteklem letu tako ocenilo 61 % pacientk.

Zagotavljanja zasebnosti je kot zelo dobro ocenilo 72 %, v letu 2016 pa 76 %.

Ne glede na to, da je nekaj ocen CBD nekoliko nižjih od ocen preteklega leta, so še vedno na zelo visoki ravni.

Zadovoljstvo pacientk v dispanzerju za ženske

Ocenimo lahko, da so pacientke zadovoljne z izbranim ginekologom, saj večina (99 %, v preteklem letu 98 %) ne razmišlja o zamenjavi svojega ginekologa in še več pacientk kot v preteklem letu bi priporočilo svojega izbranega ginekologa prijateljicam (z oceno odlično 79 % pacientk, v preteklem letu pa 70 %). Skoraj vse ocene so se primerjalno na preteklo leto izboljšale.

Da niso imele nobenih težav z naročanjem, je potrdilo 84 % pacientk, v preteklem letu pa 82%.

Zelo dober vtis z medicinsko sestro, pri kateri so se naročile na pregled, je dobilo 76 % pacientk, v preteklem letu pa 74 %.

Čas čakanja na pregled se je nekoliko skrajšal primerjalno na preteklo leto, večina pacientk je čakala manj kot 15 minut. V skladu s pričakovanji je prišlo na pregled 66 % pacientk, v preteklem letu pa 71 %, kar kaže na nekoliko slabši rezultat v primerjavi s preteklim letom.

Izboljšala se je ocena zadovoljstva s časom, ki ga zdravnik nameni pacientkam med obiskom, in sicer 90 % pacientk meni, da ga je dovolj, v preteklem letu pa je tako menilo 83 % pacientk.

Da je zdravnik pokazal zelo veliko zanimanje za težave pacientk, je ocenilo 78 % pacientk, kar je boljše, kot v preteklem letu, ko je tako ocenilo 71 % pacientk.

Izboljšala se je tudi ocena zdravnika o vključenosti pacientk v odločanje o zdravljenju (iz 82 % v letu 2016 na 85 % v letu 2017), ter ocena zadovoljstva z ginekološkim pregledom (iz 82 % v letu 2016 na 86 % v letu 2017).

Izboljšala se je ocena zdravnika o razumljivosti podajanja informacij o bolezni (iz 78 % v letu 2016 na 85 % v letu 2017).

Da so dobile vse potrebne informacije oz. navodila s strani zdravnika, je potrdilo 85 % pacientk, v preteklem letu pa je bilo takih 77%.

Izboljšala se je ocena možnosti izražanja pohval oz. pritožb, in sicer iz 61 % v letu 2016 na 67 % v letu 2017.

Izboljšala se je ocena odnosa ostalega osebja, in sicer ga je z najboljšo oceno ocenilo 71 % pacientk, medtem ko je v preteklem letu tako ocenilo 63 % pacientk.

Izboljšala se je tudi ocena mnenja o strokovnem delu tega osebja (z oceno zelo dobro ga je ocenilo 76 % pacientk, v preteklem letu pa 65 %).

Tudi ocena korektnosti medicinske sestre ob pregledu se je izboljšala (z oceno odlično je ocenilo 84 % pacientk, v preteklem letu pa 74 % pacientk).

Izboljšalo se je mnenje o vzroku podaljšanega časa za čakanje, in sicer ga je 50 % pacientk ocenilo kot zelo dobro, v preteklem letu pa je tako menilo 46 % pacientk.

Informacije o delovanju dispanzerja je kot zelo dobre ocenilo 59 % pacientk, v preteklem letu pa je tako ocenilo 55 % pacientk.

Izboljšala se je ocena urejenosti ambulante (iz 42 % z oceno odlično v letu 2016 na 46 % v letu 2017), nekoliko pa se je poslabšala ocena urejenosti čakalnice in sanitarij (iz 42 % z oceno odlično v preteklem letu na 40% v letu 2017).

Izboljšala se je ocena zagotavljanja zasebnosti, saj je z oceno zelo dobro ocenilo 58 % pacientk, medtem ko je bilo takih v preteklem letu 52 %.

Ocene zadovoljstva s posameznimi kazalniki so na splošno visoke in še višje kot v preteklem letu, vendar se bomo še vedno trudili za optimalno izboljšanje na področjih, na katere lahko vplivamo. Trudili se bomo upoštevati tudi mnenja in predloge, ki so jih pacientke navedle v zaključku vprašalnikov.

Zadovoljstvo pacientk na ginekološkem oddelku

Anketa je pokazala, da je večina pacientk na ginekološkem oddelku zadovoljnih tako s kakovostjo storitev kot tudi z odnosom osebja.

V letu 2017 se je nekoliko povečalo število pacientk, ki so bile sprejete kot nujni primer, in sicer s 6 % v letu 2016 na 8 % v letu 2017.

V letu 2017 se je povečalo število tistih pacientk, ki niso bile sprejete kot nujni primer, da so sodelovale pri dogovoru datuma sprejema v bolnišnico, in sicer s 84 % v letu 2016 na 92 % v letu 2017.

Podaljšal se je čas, da je pacientka prišla do svoje postelje na oddelku, in sicer je prišlo do svoje postelje na oddelku v manj kot eni uri 52 % pacientk, v letu 2016 pa je bilo takih 60 %.

Izboljšala se je ocena vljudne in spoštljive obravnave pacientk s strani zdravnikov, in sicer jo je bilo vedno deležnih 93 % pacientk, v letu 2016 pa 85 % pacientk.

Pacientke so dobile s strani zdravnikov več razumljivih odgovorov kot v preteklem letu (78 % v letu 2016 in 82 % v letu 2017).

Izboljšala se je ocena možnosti za pogovor z zdravnikom, če je pacientke kaj skrbelo oz. so se bale (iz 76 % v letu 2016 na 82 % v letu 2017).

Malenkost se je izboljšal razumljiv način odgovorov zdravnikov pred posegom ali preiskavo (iz 86 % na 87 % v letu 2017).

Da je bila vedno zagotovljena zasebnost pacientkam s strani zdravnikov, je ocenilo 65 % pacientk, v preteklem letu pa je bila vedno zagotovljena zasebnost 59 % pacientkam, kar je boljša ocena.

Da zdravniki niso nikoli govorili pred pacientkami, kot da jih ni, je odgovorilo 84 % pacientk, v letu 2016 pa 83 %, kar je malenkost boljša ocena primerjalno na preteklo leto.

Ocena vljudne in spoštljive obravnave pacientk s strani medicinske sestre se je izboljšala, in sicer iz 85 % v letu 2016 na 87 % v letu 2017.

Da je vedno dobilo razumljive odgovore s strani medicinske sestre, je ocenilo 90 % pacientk, v letu 2016 pa 84 % pacientk. Izboljšala se je ocena možnosti pogovora pacientke z medicinsko sestro v primeru skrbi, in sicer se je v tem primeru lahko pogovorilo 85 % pacientk, v preteklem letu pa 75 % pacientk.

Da je bila vedno zagotovljena zasebnost s strani medicinske sestre pri pogovoru, viziti in opravljanju posegov, je v letu 2016 potrdilo 63 % pacientk, v letu 2017 pa 65 %, kar je boljša ocena zagotavljanja zasebnosti primerjalna na preteklo leto.

Da so medicinske sestre zaščitile pacientke pred neželenimi pogledi, je potrdilo 75 % pacientk, v preteklem letu pa nekoliko manj, 72 %.

Večina pacientk (90 %), je v primeru prošnje za pomoč čakala na medicinsko sestro do 5 minut, v preteklem letu pa je do 5 minut čakalo 94 % pacientk.

Nekoliko manj pacientk kot v preteklem letu je dobilo enake informacije o svoji bolezni od različnih zdravnikov ali medicinskih sester, in sicer 94 % (v letu 2016 je tako ocenilo 97 % pacientk).

Več pacientk, kot v preteklem letu, je vedno dobilo pomoč za na stranišče, in sicer 89 %, v preteklem letu pa je bilo takih 86 %.

Večina pacientk ni imela pritožb, od tistih, ki so jih imele, pa jih je več kot v preteklem letu imelo občutek, da njihove pritožbe zdravniki in medicinske sestre jemljejo resno, in sicer jih tako meni 85 %, v letu 2016 pa 72 %.

Da je bilo storjeno vse za zmanjšanje bolečin, meni 86 % pacientk, medtem ko je v preteklem letu tako ocenilo 84 % pacientk.

Pojasnitev razlogov jemanja zdravil, učinkov in stranskih učinkov predpisanih zdravil je dobilo 84 % pacientk, v preteklem letu pa 88 %.

Ocena čistoče sobe, stranišča in kopalnice se je izboljšala, in sicer je v letu 2016 ocenilo, da je bilo vedno čisto 77 % pacientk, v letu 2017 pa 83 % pacientk.

V primerjavi s preteklim letom se je nekoliko znižala ocena informiranosti pacientk o zdravilih, ki so jih morale jemati doma, saj so ob odpustu v letu 2016 prav vse dobile ustne in pisne informacije, medtem ko jih je v letu 2017 te informacije dobilo 94 % pacientk.

Slabša je ocena o prejemu ustnih in pisnih informacij o tem, kakšni so stranski učinki zdravil, in sicer jih je v letu 2016 dobilo 81 % pacientk, v letu 2017 pa je take informacije dobilo 72 % pacientk.

Izboljšala pa se je ocena o prejemu pisnih in ustnih informacij, na katere opozorilne znake morajo biti pozorne pacientke, in sicer jih je v letu 2016 dobilo 90 %, v letu 2017 pa 94 % pacientk.

Večina ocen se je primerjalno na preteklo leto izboljšala, čeprav so bile ocene že v letu 2016 v povprečju visoke.

Rezultati ankete so odraz tudi večje zahtevnosti pacientk v času hospitalizacije. Maksimalno se bomo trudili za izboljšanje rezultatov na vseh področjih, saj je naš vodilni moto zadovoljstvo pacientk.

Zadovoljstvu porodnic – mamic v porodnem bloku in porodniškem oddelku

Anketa je pokazala, da je velika večina porodnic zadovoljnih tako s kakovostjo storitev kot tudi z odnosom osebja. Velika večina anketirank je dobilo zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico.

Podatki kažejo, da je v letu 2017 manj porodnic kot v letu 2016 rodilo naravno, brez lajšanja porodne bolečine; naravno vaginalno, brez lajšanja porodne bolečine je v letu 2017 rodilo 41 % porodnic, v letu 2016 pa je bilo takih 49 %. Večina porodnic, ki se odloča za lajšanje porodne bolečine, pa se odloča za epiduralno analgezijo.

Zelo visok odstotek porodnic, ki so bile v preteklem letu zelo zadovoljne z odnosom zdravnikov in bolniških strežnic v porodni sobi, se je v letu 2017 še zvišal, in sicer ocena odnosa zdravnika iz 87 % v letu 2016 na 88 % v letu 2017, odnos strežnic v porodnem bloku pa iz 88 % v letu 2016 na 90 % v letu 2017.

Visoka ocena babic že v letu 2016 je ostala v letu 2017 enaka, in sicer 96 %. S potekom poroda nista bili zadovoljni 2 porodnici, v preteklem letu pa 3.

Primerjalno na leto 2016 se je v letu 2017 izboljšala ocena sobnega ginekologa (iz 73 % v letu 2016 na 77 % v letu 2017), prav tako se je izboljšala ocena odnosa sobnega otroškega zdravnika (iz 84 % v letu 2016 na 94 % v letu 2017).

Izboljšala se je ocena odnosa sestre za mamice (iz 79 % v letu 2016 na 81 % v letu 2017), ocena medicinske sestre za novorojenčke (iz 81 % v letu 2016 na 89 % v letu 2017), ocena oddelčne medicinske sestre (iz 81 % v letu 2016 na 82 % v letu 2017).

Znižala se je ocena fizioterapevtke (iz 77 % v letu 2016 na 62 % v letu 2017).

Večina porodnic je bila zelo zadovoljnih ter tudi ustrezno obveščenih o otrokovem zdravljenju.

Skoraj vse porodnice pa so dobile ustrezna navodila in pomoč pri dojenju (96 % v letu 2016 in 97 % v letu 2017).

Ocena hrane je ostala približno enaka kot v preteklem letu.

Poslabšala se je ocena čistoče prostorov in opreme, in sicer je 31 % porodnic ocenilo čistočo kot brezhibno, medtem ko je v preteklem letu tako ocenilo 44 % porodnic.

Nekoliko se je izboljšala ocena zagotavljanja zasebnosti (v preteklem letu je bila zasebnost zagotovljena 95 % porodnicam in v letu 2017 97 % porodnicam).

Izboljšala se je ocena primernosti obiskov, in sicer 82 % porodnic meni, da so obiski ob primerni uri, v preteklem letu pa je tako menilo 73 % porodnic.

Da je pacient zadovoljen, zagotovo vemo takrat, ko se ponovno vrne po storitve ali ko te priporoči prijateljem, znancem. Ocenimo lahko, da so porodnice zadovoljne, saj bi prav vse priporočile našo porodnišnico prijateljem, znancem, in sicer predvsem zaradi strokovnosti in prijaznosti osebja.

Vse to nakazuje, da smo na pravi poti, kar zadeva strokovnost osebja, kakovost opravljenih storitev kot tudi naš individualni pristop do pacientov in prijaznost osebja.


OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI V LETU 2018

Naše vodilo za nenehno nadgrajevanje varnosti in kakovosti je Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje. Zavedamo se, da brez nenehnega nadgrajevanja kakovosti in nenehnega nadzora le-te na vseh področjih našega delovanja (strokovno, organizacijsko, poslovno) ne moremo dolgoročno zagotavljati storitev, kakršne naši uporabniki storitev pričakujejo, zahtevajo in jim tudi pripadajo.

Zavedamo se nujnosti standardizacije delovnih procesov in zdravstvenih storitev kot tudi rednega merjenja kazalnikov kakovosti.

Z našimi strokovnimi in kakovostnimi storitvami zagotavljamo varno in kakovostno, celostno in individualno obravnavo naših uporabnikov storitev.

Redno spremljamo in poročamo tako kazalnike kakovosti na perinatalnem področju kot v ginekologiji in zdravstveni negi.

Redno spremljamo in poročamo ter rezultate objavljamo na zahtevanih mestih za kazalnike kakovosti, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.

Prav tako spremljamo kazalnike kakovosti na področju zdravstvene nege, katere smo sami določili in tako spremljamo varnost in kakovost negovalne oskrbe naših uporabnikov storitev.

Konec leta 2018 smo uvedli nov kazalnik kakovosti: delež epiziotomij in poškodb porodnih poti na posamezno babico.

O ugotovitvah poročamo na sestankih kolegija zdravstvene nege in strokovnih svetih. Na področju perinatologije smo v zadnjih letih naredili velik korak pri razvoju stroke in kakovosti.

Z uvedbo sodobnih laparoskopskih tehnik intenzivno razvijamo tudi področje ginekologije.

Začeli smo z izvajanjem zahtevnejših ginekoloških operacij, kjer uspešno sodelujemo s kirurgom in onkologom.

V letu 2018 smo nadaljevali s spremljanjem obveznega kazalnika kakovosti, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje, to je higiena rok. Poročilo smo oddali skladno z navodili Ministrstva za zdravje. Zaradi zagotavljanja varne in kakovostne obravnave pacientov spremljamo druge neljube dogodke, ki lahko vplivajo tako na varne in kakovostne storitve kot zdravje pacientov. V bolnišnici imamo vpeljan sistem poročanja varnostnih zapletov oziroma neljubih dogodkov. O ugotovitvah poročamo odgovornim osebam za posamezno področje. Poročilo mora vsebovati preventivne in korektivne ukrepe, ki pripomorejo, da preprečimo nastanek oziroma pojav ponovnega neljubega dogodka.

V letu 2018 smo izvedli 3 izobraževanja na temo kakovosti in varnosti. V izobraževanje smo vključili vse zaposlene. Z izobraževanji bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

Skladno s protokolom smo v letu 2018 odvzeli 12 nadzornih kužnin na prisotnost okužbe z MRSA. Pri nobeni ni šlo za okužbo z MRSA v naši bolnišnici.

Zabeležili in obravnavali smo 2 padca pri pacientkah.

V letu 2018 smo zabeležili 8 vbodov zaposlenih z ostrim predmetom oziroma parenteralno poškodbo. Dogodki so bili obravnavani po sprejetih internih protokolih, ki so narejeni po navodilih NIJZ Kranj. Zaposleni in pacienti niso utrpeli poslabšanja zdravstvenega stanja.

Pri 6-ih uporabnicah naših storitev je prišlo do nenamerne punkcije oziroma laceracije.

V bolnišnici imamo sistem obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom, katerega temelj so notranji protokoli, smernice, navodila in standardni operativni postopki (SOP) za preprečevanje bolnišničnih okužb.

Za celoten sistem skrbi bolnišnična KOBO.

V letu 2018 se je diplomirana medicinska sestra udeležila podiplomskega tečaja. Ki ga organizira medicinska fakulteta. Podiplomski tečaj je uspešno opravila.

Pripravili smo celosten, sistemski program za

obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb SOP 010-077. SOP 010-077 je krovni dokument v katerem so zajete vse najsodobnejše vsebine obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb.

Na področju zdravstvene in babiške nege smo pripravili tri nove standardne operativne postopke s katerimi bomo dvignili nivo kakovosti in varnosti negovalne oskrbe.

Prav tako bodo prispevali k obvladovanju in preprečevanju bolnišničnih okužb.

V letu 2018 smo pripravili tri nove klinične poti, in sicer Klinična pot - LLETZ, Klinična pot – UPN z zdravili pri neželeni nosečnosti in Klinična pot – UPN z zdravili pri neuspeli nosečnosti.

Pokazatelj našega strokovnega in kakovostno opravljenega dela je zadovoljstvo naših uporabnikov storitev, katerega spremljamo z izvajanjem internih anket.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj že od nekdaj slovi po varni in kakovostni obravnavi uporabnikov naših storitev.

Kazalnik kakovosti naših storitev je visok procent zadovoljstva naših pacientk, katerega redno spremljamo preko anket.

Tako zdravniki kot medicinske sestre in babice svoje znanje nadgrajujejo z izobraževanjem tako na internih kot tudi eksternih izobraževanjih.

Z uvajanjem novih postopkov in metod dela pridobijo in nadgradijo tudi nove praktične veščine.

V letu 2018 smo izvedli en interni strokovni nadzor nad potekom obravnave pacientk in 12 internih strokovnih nadzorov nad negovalno obravnavo uporabnikov naših storitev.

V letu 2018 smo imeli 4 pritožbe, ki smo jih obravnavali kot prijave kršitve pacientovih pravic, in jih tudi uspešno rešili in zaključili.

V letu 2018 smo uspešno opravili certifikacijsko presojo skladnosti z novim ISO standardom 9001:2015. ISO standard 9001:2008 smo pridobili že v letu 2012 in ga do 2018 uspešno nadgrajevali. Uspešno smo opravili tudi redno presojo skladnosti z mednarodnim standardom AACI.

Po omenjenem standardu smo akreditirani že od leta 2014.

Prav tako smo uspešno opravili redno presojo skladnosti z mednarodnim standardom AACI za odličnost v porodništvu, ki ga imamo od leta 2016.


ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV NAŠIH STORITEV V LETU 2018

Zadovoljstvu pacientk v centru za bolezni dojk

Ocenimo lahko, da so pacientke zadovoljne z zdravnikom v CBD, saj le 1 % (v preteklem letu 3 %) pacientk razmišlja o zamenjavi le-tega in večina pacientk bi ga priporočila prijateljem.

Ocena časa, ki ga nameni zdravnik pacientki, je ostala enaka kot v preteklem letu (86 % pacientk meni, da jim je zdravnik namenil dovolj časa, enako je bilo v preteklem letu).

Zvišala se je ocena zdravnika glede zanimanja za težave pacientk (iz 72 % na 80 %), ocena o vključenosti v odločanje o zdravljenju (iz 78 % na 85 %) ter ocena razumljivosti podajanja odgovorov na vprašanja (iz 82 % na 84 %).

Da je dal vse potrebne oz. želene informacije oz. navodila, je potrdilo 85 % anketirank (v preteklem letu 79 %). Na splošno pa je velika večina (v letu 2017 85 % in v letu 2018 88 %) pacientk zadovoljnih s pregledom dojk.

Izboljšala se je možnost izražanja pohval oziroma pritožb (v letu 2018 je z oceno 5 ocenilo 87,5 % pacientk, v preteklem letu pa 83%).

Zelo dobro mnenje o delovanju digitalnega mamografa ima 79 % pacientk, v preteklem letu pa je imelo tako mnenje 83 %.

Izboljšala se je ocena informacij o delovanju CBD, in sicer jih je kot zelo dobre ocenilo 75 % pacientk, lani je bilo takih 67 %.

Ocena medicinske sestre, pri kateri se naroča, je 96 % pacientk ocenilo kot zelo dober (v preteklem letu 95 %).

Na pregled je večina pacientk (43 %) čakala manj kot 15 minut, v preteklem letu je bilo takih 44 %. 37 % pacientk na pregled sploh ni čakalo, v preteklem letu je bilo takih 29 %.

Korektnost inž. radiologije pri slikanju dojk je z oceno 5 ocenilo 89 % anketirank, v preteklem letu je bilo takih 92 %.

Korektnost medicinske sestre ob pregledu je z oceno 5 ocenilo 94 % pacientk, v preteklem letu pa 98 % pacientk.

Odnos ostalega osebja je 93 % pacientk ocenilo z oceno 5, v preteklem letu pa je tako ocenilo 95 % pacientk.

Odlično mnenje o strokovnosti tega osebja ima 90 %, v preteklem letu pa je imelo tako mnenje 94 % pacientk.

Nižja je ocena urejenosti ambulant, in sicer jo je z najboljšo oceno ocenilo 54 % pacientk (v preteklem letu 58 %), prav tako tudi ocena urejenosti čakalnice in sanitarij, in sicer je z oceno 5 ocenilo 50 % pacientk, medtem ko je v preteklem letu tako ocenilo 53 % pacientk.

Zagotavljanje zasebnosti je kot zelo dobro ocenilo 65 %, v letu 2017 pa 72 %.

Ne glede na to, da je nekaj ocen CBD nekoliko nižjih od ocen preteklega leta, so še vedno na zelo visoki ravni.

Zadovoljstvo pacientk v dispanzerju za ženske v letu 2018

Ocenimo lahko, da so pacientke zadovoljne z izbranim ginekologom, saj večina (97 %, v preteklem letu 99 %) ne razmišlja o zamenjavi svojega ginekologa in večina pacientk bi priporočila svojega izbranega ginekologa prijateljicam (z oceno odlično 66 % pacientk, v preteklem letu pa 79 %).
Da niso imele nobenih težav z naročanjem, je potrdilo 71 % pacientk, v preteklem letu pa 84 %. Zelo dober vtis z medicinsko sestro, pri kateri so se naročile na pregled, je dobilo 74 % pacientk, v preteklem letu pa 76 %. Čas čakanja na pregled se je nekoliko podaljšal primerjalno na preteklo leto; večina pacientk je čakala od 30 do 60 minut, v preteklem letu pa je večina čakala manj kot 15 minut.

V skladu s pričakovanji je prišlo na pregled 57 % pacientk, v preteklem letu pa 66 %, kar kaže na slabšo oceno v primerjavi s preteklim letom.

Ocena zadovoljstva s časom, ki ga zdravnik nameni pacientkam med obiskom, je nekoliko nižja kot v preteklem letu, in sicer 80 % pacientk meni, da ga je dovolj, v preteklem letu pa je tako menilo 90 % pacientk.

Da je zdravnik pokazal zelo veliko zanimanje za težave pacientk, je ocenilo 72 % pacientk, v preteklem letu pa je tako ocenilo 78 % pacientk.

Ocena zdravnika o vključenosti pacientk v odločanje o zdravljenju se je znižala s 85 % v letu 2017 na 77 % v letu 2018, ter ocena zadovoljstva z ginekološkim pregledom s 86 % v letu 2017 na 78 % v letu 2018.

Ocena zdravnika o razumljivosti podajanja informacij o bolezni se je znižala s 85 % v letu 2017 na 77 % v letu 2018.

Da so dobile vse potrebne informacije oz. navodila s strani zdravnika, je potrdilo 74 % pacientk, v preteklem letu pa je bilo takih 85 %.

Znižala se je ocena možnosti izražanja pohval oz. pritožb, in sicer s 67 % v letu 2017 na 60 % v letu 2018.

Znižala se je ocena odnosa ostalega osebja, in sicer ga je z najboljšo oceno ocenilo 60 % pacientk, medtem ko je v preteklem letu tako ocenilo 71 % pacientk.

Znižala se je tudi ocena mnenja o strokovnem delu tega osebja (z oceno zelo dobro ga je ocenilo 70 % pacientk, v preteklem letu pa 76 %).

Znižala se je ocena korektnosti medicinske sestre ob pregledu (z oceno odlično je ocenilo 76 % pacientk, v preteklem letu pa 84 % pacientk).

Mnenje o vzroku podaljšanega časa za čakanje je 46 % pacientk ocenilo kot zelo dobro, v preteklem letu pa je tako menilo 50 % pacientk.

Informacije o delovanju dispanzerja je kot zelo dobre ocenilo 53 % pacientk, v preteklem letu pa je tako ocenilo 59 % pacientk.

Znižala se je ocena urejenosti ambulante (s 46 % z oceno zelo dobro v letu 2017 na 41 % v letu 2018), nekoliko se je znižala tudi ocena urejenosti čakalnice in sanitarij (s 40 % z oceno zelo dobro v preteklem letu na 38 % v letu 2018).

Ocena zagotavljanja zasebnosti je ostala približno enaka, in sicer je z oceno zelo dobro ocenilo 57 % pacientk, medtem ko je bilo takih v preteklem letu 58 %.

Ocene zadovoljstva s posameznimi kazalniki so na splošno še vedno visoke, čeprav so nekoliko nižje kot v preteklem letu.

Trudili se bomo za optimalno izboljšanje na področjih, na katere lahko vplivamo.


Zadovoljstvo pacientk na ginekološkem oddelku v letu 2018

Anketa je pokazala, da je velika večina pacientk na ginekološkem oddelku zadovoljnih tako s kakovostjo storitev kot tudi z odnosom osebja.

V letu 2018 se je zmanjšalo število pacientk, ki so bile sprejete kot nujni primer, in sicer z 8 % v letu 2017 na 3 % v letu 2018.

V letu 2018 se je zmanjšalo število pacientk, ki so sodelovale pri dogovoru datuma sprejema v bolnišnico, in sicer z 92 % v letu 2017 na 79 % v letu 2018.

Nekoliko se je podaljšal čas, da je pacientka prišla do svoje postelje na oddelku, in sicer je prišlo do svoje postelje na oddelku v manj kot eni uri 48 % pacientk, v letu 2017 pa je bilo takih 52 %.

Izboljšala se je ocena vljudne in spoštljive obravnave pacientk s strani zdravnikov, in sicer jo je bilo vedno deležnih 99 % pacientk, v letu 2017 pa 93 % pacientk.

Pacientke so dobile s strani zdravnikov več razumljivih odgovorov kot v preteklem letu (92 % v letu 2018 in 82 % v letu 2017). Izboljšala se je ocena možnosti za pogovor z zdravnikom, če je pacientke kaj skrbelo oz. so se bale (iz 82 % v letu 2017 na 88 % v letu 2018).

Izboljšal se je razumljiv način podajanja odgovorov zdravnikov pred posegom ali preiskavo (iz 87 % na 97 % v letu 2018).

Da je bila vedno zagotovljena zasebnost pacientkam s strani zdravnikov, je ocenilo 80 % pacientk, v preteklem letu pa je bila vedno zagotovljena zasebnost 65 % pacientkam, kar je boljša ocena.

V več primerih, kot v preteklem letu, zdravniki niso nikoli govorili pred pacientkami, kot da jih ni, in sicer je odgovorilo pritrdilno 95 % pacientk, v letu 2017 pa 84 %.

Ocena vljudne in spoštljive obravnave pacientk s strani medicinske sestre se je izboljšala, in sicer iz 87 % v letu 2017 na 93 % v letu 2018.

Da je vedno dobilo razumljive odgovore s strani medicinske sestre, je ocenilo 97 % pacientk, v letu 2017 pa 90 % pacientk.

Izboljšala se je ocena možnosti pogovora pacientke z medicinsko sestro v primeru skrbi, in sicer se je v tem primeru lahko pogovorilo 96 % pacientk, v preteklem letu pa 85 % pacientk.

Izboljšala se je ocena zagotavljanja zasebnosti, in sicer je v letu 2018 86 % pacientk odgovorilo, da jim je bila vedno zagotovljena zasebnost s strani medicinske sestre pri pogovoru, viziti in opravljanju posegov, v letu 2017 pa je tako odgovorilo 65 % pacientk.

Da so medicinske sestre zaščitile pacientke pred neželenimi pogledi, je potrdilo 90 % pacientk, medtem ko je bilo takih v preteklem letu manj, in sicer 75 %.

Večina pacientk (96 %), je v primeru prošnje za pomoč čakala na medicinsko sestro do 5 minut, v preteklem letu pa je do 5 minut čakalo 90 % pacientk.

Nekoliko več pacientk kot v preteklem letu je dobilo enake informacije o svoji bolezni od različnih zdravnikov ali medicinskih sester, in sicer 96 % (v letu 2017 je tako ocenilo 94 % pacientk).

Več pacientk, kot v preteklem letu, je vedno dobilo pomoč za na stranišče, in sicer 98 %, v preteklem letu pa je bilo takih 89 %.

Večina pacientk ni imela pritožb, od tistih, ki so jih imele, pa jih je več kot v preteklem letu imelo občutek, da njihove pritožbe zdravniki in medicinske sestre jemljejo resno, in sicer jih tako meni 92 %, v letu 2017 pa 85 %.

Da je bilo storjeno vse za zmanjšanje bolečin, so potrdile prav vse pacientke, medtem ko je v preteklem letu tako ocenilo 86 % pacientk.

Pojasnitev razlogov jemanja zdravil, učinkov in stranskih učinkov predpisanih zdravil je dobilo 89 % pacientk, v preteklem letu pa 84 %.

Ocena čistoče sobe, stranišča in kopalnice se je izboljšala, in sicer je v letu 2017 ocenilo, da je bilo vedno čisto 83 % pacientk, v letu 2018 pa 88 % pacientk.

V primerjavi s preteklim letom se je zvišala ocena informiranosti pacientk o zdravilih, ki so jih morale jemati doma, saj je ob odpustu v letu 2017 ustne in pisne informacije dobilo 94 % pacientk, medtem ko je v letu 2018 te informacije dobilo 97 % pacientk.

Boljša je ocena o prejemu ustnih in pisnih informacij o tem, kakšni so stranski učinki zdravil, in sicer jih je v letu 2018 dobilo 87 % pacientk, v letu 2017 pa je take informacije dobilo 72 % pacientk.

Nekoliko se je izboljšala tudi ocena o prejemu pisnih in ustnih informacij, na katere opozorilne znake morajo biti pozorne pacientke, in sicer jih je v letu 2018 dobilo 95 %, v letu 2017 pa 94 % pacientk.

Vse ocene, tako zdravnikov kot sester, informiranosti in čistoče, se je primerjalno na preteklo leto še izboljšala, čeprav so bile ocene že v letu 2017 v povprečju visoke.

Še naprej se bomo maksimalno trudili za dobre ocene na vseh področjih, saj je naš vodilni moto zadovoljstvo pacientk.


Zadovoljstvu porodnic – mamic v porodnem bloku in porodniškem oddelku v letu 2018

Večina porodnic je bila zelo zadovoljnih ter tudi ustrezno obveščenih o otrokovem zdravljenju.

Skoraj vse porodnice pa so dobile ustrezna navodila in pomoč pri dojenju (97 % v letu 2017 in 94 % v letu 2018).

Ocena hrane je ostala približno enaka kot v preteklem letu. Izboljšala se je ocena čistoče prostorov in opreme, in sicer je 36 % porodnic ocenilo čistočo kot brezhibno in 63 % kot dobro, medtem ko je v preteklem letu ocenilo čistočo kot brezhibno 31 % porodnic in 58 % kot dobro.

Nekoliko se je izboljšala ocena zagotavljanja zasebnosti (v preteklem letu je bila zasebnost zagotovljena 97 % porodnicam in v letu 2018 98 % porodnicam).

Znižala se je ocena primernosti obiskov, in sicer 77 % porodnic meni, da so obiski ob primerni uri, v preteklem letu pa je tako menilo 82 % porodnic.

Da je pacient zadovoljen, zagotovo vemo takrat, ko se ponovno vrne po storitve ali ko te priporoči prijateljem, znancem.

Ocenimo lahko, da so porodnice zadovoljne, saj bi 98 % porodnic priporočilo našo porodnišnico prijateljem, znancem, in sicer predvsem zaradi strokovnosti in prijaznosti osebja.

Vse to nakazuje, da smo na pravi poti, kar zadeva strokovnost osebja, kakovost opravljenih storitev kot tudi naš individualni pristop do pacientov in prijaznost osebja.
Uporabljamo piškotke!

Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.