Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj Ginekologija Kranj

Kakovost v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj
PREDSTAVITEV BGP KRANJ

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj (BGP Kranj) je specializirana bolnišnica za zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov, za specialistično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju.
Bolnišnično zdravstveno varstvo obsega ginekološko in porodniško dejavnost. Ginekološko dejavnost izvajamo na ginekološkem oddelku, dveh operacijskih sobah ter v enoti za intenzivno nego. Porodniška zdravstvena dejavnost se izvaja na posteljah za patološko nosečnost, v porodni sobi, na porodniškem oddelku in otroškem oddelku.
Specialistično zdravstveno varstvo žensk obsega urgentno ambulanto, Center za bolezni dojk, ultrazvočno in amnioskopsko ambulanto. Center za bolezni dojk (CBD) deluje v okviru naše bolnišnice od leta 1999.
Kontrole novorojenčkov po odpustu iz bolnišnice se vršijo v neonatalni ambulanti, kjer se opravljajo tudi ultrazvočne preiskave trebuha, glave in kolkov novorojenčkov in dojenčkov.
Dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk opravljamo v dveh ginekoloških ambulantah in ultrazvočni ambulanti. Za naše ginekologe je bilo 12.02.2010 opredeljenih 16.910 pacientk.
S ponosom lahko povemo, da smo v petdesetih letih opravili preko 236.000 sprejemov, preko 122.000 operativnih posegov in v naši bolnišnici je rodilo več kot 92.000 žensk. Ponosni pa smo tudi na najvišje priznanje Mestne občine Kranj, ki smo ga prejeli ob 50. obletnici delovanja.
Trenutno smo po številu porodov na 5. mestu med slovenskimi porodnišnicami, porodništvo pa predstavlja tretjino naše bolnišnične dejavnosti.

Število porodnih postelj

5 postelj in še rezervna ( posebna soba za snemanje zunanjih CTG).
Vsaka postelja ima tudi CTG aparat in ustrezne črpalke.

Število postelj na ginekološko - porodniškem oddelku

Skupaj: 63 postelj za odrasle in 5 postelj v neonatalni intenzivni negi

Število carskih rezov v letih 2005 – 2009


2005
2006
2007
2008
2009
Št. carskih rezov
95
99
114
134
162

Ker v naši bolnišnici izvajamo zunanji obrat ploda v medenični vstavi, imamo najnižji procent carskih rezov to je 10% od števila vseh porodov v letu.

Število velikih, malih operacij v letih 2005 – 2009

leto
št. malih operacij
št. velikih operacij
2005
1.892
784
2006
1.711
824
2007
1.687
885
2008
1.873
804
2009
1.552
1.007

Na dan 31.10.2010


št. malih operacij
št. velikih operacij
01.01.2010 - 31.10.2010
1369
970

ŠTEVILO ROJSTEV

Število rojstev se v zadnjih letih povečuje, v letu 2008 smo imeli v naši porodnišnici 1.450 porodov, v letu 2009 pa 1.516. Glede na trenutno stanje porodov pričakujemo, da bo v letu 2010 blizu 1.600 porodov. Demografski kazalniki kažejo, da se bo trend večanja števila porodov nadaljeval vsaj do leta 2014.


V letu 2010 je do 31.11.2010 rodilo 1472 žensk 1489 otrok.

Kader


Struktura zaposlenih
polni d/č
skrajšani d/č
skupaj
od skupaj nadomešč.

I. ZDRAVNIKI IN ZDR.NEGA (A+B)
70
3
73


A. Zdravniki (skupaj)
12
3
15


Specialist
11
3
14


Zdr. brez specializacije
1

1


B. Zdravstvega nega (skupaj)
58

58
2

DMS
16

16


Dipl. babica
17

17
2

SMS
25

25


II. Farmac. delavci skupaj
1
1
2


Farmacevt

1
1


Farmac. tehnik
1

1


III. Zdr. delavci in sodel. skupaj
5
1
6


Radiol.inženir
1

1


Fizioterapevt
1

1


Analitik v lab. medicini
1
1
2


Laborat. tehnik
2

2


IV. Nezdrav. delavci po podr. dela skupaj
40

40


Administracija
4

4


Ekonomsko področje
3

3


Kadr. pravno in sploš. področje
3

3


Področje nabave
2

2


Področje teh. vzdrževanja
2

2


Področje prehrane
12

12


Oskrbovalne službe
13

13


Ostalo
2

2


SKUPAJ I.+II.+III.+IV.1165121


Število dežurnih mest

4 dežurna mesta:

Število prebivalcev, za katere smo referenčni center
Gravitacijsko območje, ki ga pokriva BGP Kranj:

Kranj, Šenčur, Tržič, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane, Jezersko, Radovljica, Žiri, Komenda, Vodice.
Manjše število pacientk prihaja tudi iz Ljubljane, Medvod, Bleda, Jesenic, Kamnika, Kranjske Gore, Bohinja, Domžal, Žirovnice in ostalih slovenskih občin.

Starostna skupina
Število prebivalcev
0 do 4 let
9.336 Ž, M
5 do 19 let
12.439 Ž
20 do 64 let
50.840 Ž
65 let in več
15.900 Ž
Vir: SORS, Št. prebivalcev na dan 30.6.2010, seštevek št. prebivalcev naštetih občin

RAZVOJNA STRATEGIJA BGP KRANJ

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj bo postala osrednja regijska bolnišnica, specializirana za zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov, za specialistično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju. Že v preteklosti smo si ustvarili prepoznavno ime. Z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami in aktivnim pristopom vseh zaposlenih ob jasno postavljeni viziji in strategiji bomo ostali prepoznavna bolnišnica v ožjem (slovenskem) in širšem (EU) okolju. Z vključitvijo sorodne zdravstvene dejavnosti (deficitarne v gorenjski regiji) obstaja realna možnost širitve našega delovanja.


Naše visoko strokovno usposobljeno osebje bo zagotavljalo vrhunske storitve za naše pacientke. Pri obravnavi pacientk se bomo posluževali individualnega pristopa ter prisluhnili potrebam in željam pacientk.
Skrbeli bomo za nenehen razvoj stroke, uvajali bomo nove diagnostične in terapevtske metode, skrbeli bomo za razvoj kadrov in ustvarili takšno klimo, v kateri se bodo naši pacienti in zaposleni odlično počutili.
Poenostavili bomo podporne procese. Vsi procesi v bolnišnici imajo za cilj čim bolj kakovostno obravnavo bolnika. S tem mislimo na podporne procese, saj v kolikor so le ti neracionalno organizirani, povzročajo dodatne stroške, kar v končni fazi pomeni manj denarja za obravnavo in oskrbo pacientov. V kolikor bomo ugotovili, da lahko določene storitve ceneje kupimo kot pa izvajamo v Bolnišnici, bomo to tudi storili. Navedeno velja le za nemedicinske storitve.
Sledili bomo sodobnim trendom v informatiki. Posodobili smo bolnišnični informacijski sistem, v prihodnosti pa bomo vzpostavili e-arhiv ter z njim povezali ultrazvok (in digitalni mamograf v primeru širitve Centra za bolezni dojk).

Geografska pokritost BGP Kranj

Z opravljenimi analizami smo želeli prikazati umestitev BGP Kranj kot bolnišnice v slovenskem prostoru, prikazati potrebe zavarovank gorenjske regije in obenem pokritost potrebnih storitev s strani bolnišnice. Na ta način želimo z argumenti dokazati nujnost obstoja BGP Kranj tako znotraj Gorenjske kot tudi države.

Pripravili smo dve analizi, in sicer analizo števila živorojenih v BGP Kranj v primerjavi s številom vseh živorojenih v Sloveniji za leto 2008 (zadnji dosegljivi statistični podatki) po statističnih regijah, upravnih enotah in občinah. Analizirali smo tudi opredeljene ženske za ginekologe BGP Kranj, da bi ugotovili, koliko žensk in iz katerih statističnih regij, upravnih enot in občin imajo izbranega ginekologa v BGP Kranj. Podatke o številu opredeljenih žensk po lokaciji bivanja smo razdelili v posamezne starostne skupine. Za dve primerljivi starostni skupini smo izračunali delež glede na statistične podatke Slovenije po statističnih regijah, upravnih enotah in občinah.
V letu 2008 se je v BGP Kranj rodilo 7 % vseh rojenih otrok v Sloveniji. Kar 56 % otrok gorenjske regije, rojenih leta 2008, se je rodilo prav v Kranju, kljub bližini jeseniške porodnišnice (predvsem gornjesavska dolina), približno enaki oddaljenosti do ljubljanske porodnišnice (Škofja Loka) in približno enaki oddaljenosti do postojnske porodnišnice (Žiri). Iz osrednjeslovenske regije se je rodilo v BGP Kranj 3 % vseh otrok, rojenih leta 2008.

V BGP Kranj so se leta 2008 rodili otroci iz večine statističnih regij, saj le iz dveh regij, to je koroške in pomurske, ni bilo nobenega rojstva v BGP Kranj. Glede na podatke o rojstvu otrok v BGP Kranj po upravnih enotah so najbolj pokrite upravna enota Tržič, Kranj in Škofja Loka. Podatki kažejo, da je večina otrok gorenjskih občin rojena v BGP Kranj, in sicer največ, več kot 90%, iz občine Preddvor, sledijo z več kot 80 % Železniki, Naklo in Gorenja vas – Poljane, z nekaj odstotki manj pa še Kranj, Tržič in Šenčur.
Na dan 12.2.2010 je bilo za ginekologe BGP Kranj opredeljenih 16.910 žensk. Analiza je pokazala, da BGP Kranj pokriva žensko populacijo iz različnih območij, saj imajo v BGP Kranj izbranega ginekologa ženske iz vseh statističnih regij Slovenije.
19 % žensk v starostni skupini 20 – 39 let in 21 % žensk v starostni skupini 40 – 64 let gorenjske regije ima izbranega ginekologa v BGP Kranj.
Glede na upravne enote pokriva BGP Kranj 37 % žensk v starostni skupini 20 – 39 let in 46 % žensk v starostni skupini 40 – 46 let upravne enote Kranj. Velika je tudi pokritost BGP Kranj žensk upravne enote Tržič. Če pa gledamo podatke po občinah, potem je največja pokritost občin Preddvor, Kranj, Šenčur, Jezersko.

Skladno s potrebami zavarovank Gorenjske in našimi kapacitetami lahko trdimo, da smo sposobni pokriti potrebe gorenjskih žensk in z argumenti dokazujemo nujnost obstoja BGP Kranj znotraj Gorenjske kot tudi države. Še več, z aktivnim pristopom se bomo trudili, da si bodo našo bolnišnico za rojstvo svojih otrok vse bolj pogosto izbrali bodoči starši upravne enote Škofja Loka, Radovljica, Kamnik in Domžale.

Razvoj kakovosti in nenehno preverjanje le te na vseh področjih našega delovanja

Zavedamo se, da brez nenehnega nadgrajevanja kakovosti in nenehnega nadzora le te na vseh področjih našega delovanja (strokovno, organizacijsko, poslovno) ne moremo dolgoročno zagotavljati storitev, kakršnih naši pacienti pričakujejo, zahtevajo in jim tudi pripadajo. Zavedamo se nujnosti standardizacije delovnih procesov in zdravstvenih storitev, kot tudi rednega merjenja kazalnikov kakovosti. V tem strateškem obdobju bomo sistemsko pristopili k identifikaciji vzrokov odstopanj in odpravljanju le teh. Uvedba kliničnih poti na področju ginekologije in porodništva, redna analiza rezultatov in primerjava z ostalimi slovenskimi bolnišnicami, kakovostno pedagoško delo s prenosom znanja na mlade, vključevanje v raziskovalno delo ter nenehna odprtost do naših uporabnikov in poslovnih partnerjev so poti, da naša bolnišnica ostane poznana, cenjena in izbrana bolnišnica.

Kakovost na perinatalnem področju

Na področju perinatologije  smo v zadnjih štirih letih naredili velik korak pri razvoju stroke in kakovosti. Z našimi strokovnimi in kakovostnimi storitvami, zagotavljamo varno in kakovostno, celostno in individualno obravnavo naših uporabnic. Pokazatelj našega strokovnega in kakovostno opravljenega dela je zadovoljstvo naših uporabnic, katerega spremljamo z izvedenimi internimi anketami. Rezultati ankete izvedene v letu 2010  so zelo  spodbudni, saj so vse anketiranke 100 % zadovoljne in bi našo porodnišnico priporočile tudi drugim.
Na področju strokovnega razvoja, smo sistematično pristopili k lajšanju porodne bolečine, kar pomeni, da zagotavljamo 24 urno pokritost strokovnega osebja, ki nudi in izvaja porodno analgezijo. Le-ta vključuje: EPA (epiduralna porodna analgezija), Remifentanil in TENS. Akupunkturo, hipnozo  v dogovoru z anesteziologom in aromaterapijo v dogovoru z  diplomirano babico.
Z veseljem lahko povemo, da se je od januarja 2010 do septembra 2010 dvignila uporaba porodne analgezije EPA in Remifentanila,  s 25 % na 33 %.
V mesecu maju 2010 smo bili prvi, ki smo pričeli uvajati Dianatal gel. Z Dianatal gelom naj bi se čas prve in druge porodne dobe skrajšal. Prav tako naj bi se zmanjšal procent porodnih poškodb mehkih tkiv in epiziotomij.
Do 30.09.2010  je bilo 86 uporabnic Dianatal gela.
Že dolgo časa smo porodnišnica z najnižjim procentom carskih rezov.  Od leta 2004 do leta 2009  smo imeli 8,9 % carskih rezov. Do konca septembra 2010 smo imeli 1.176  porodov, od tega 122 carskih rezov, kar predstavlja 10 % vseh porodov. Prav tako imamo nizek odstotek V.E. 1 %. Do konca septembra 2010 smo imeli 1,2 % V.E. Dober kazalnik kakovosti na perinatalnem področju je tudi nizek % transfuzij. V  obdobju od leta 2004 do 2009  je bil 0,1 %. Do 30.9.2010 smo imeli samo en primer, ko je porodnica potrebovala transfuzijo. Prav tako imamo  zelo malo histerektomij  po porodu.  V petletnem obdobju od leta 2004 do leta 2009 smo imeli  le 2 primera.  Do konca leta 2010 pa nismo imeli nobene histerektomije po porodu. V primerjavi z ostalimi porodnišnicami imamo nekoliko višji % poškodb porodne poti III. in IV. stopnje, in sicer 1,1 % vseh porodov- z opravljeno dodatno analizo pa smo ugotovili, da je ta visok procent posledica sistemsko napačnega evidentiranja poškodb. Prav tako imamo nizek procent epiziotomij.
V naši porodnišnici smo bili prvi, ki smo uvedli prisotnost partnerja/moža pri porodu in zunanje obrate ploda pri medenični vstavi. Zaradi slednjega, vaginalnih porodov pri medenični vstavi in vaginalnih porodnih po carskih rezih, imamo nižji procent carskih rezov in ročnih pomoči.
Z veseljem lahko povemo, da nam število porodov od leta 2006 narašča, ko je bilo 1.293 porodov, v letu 2010 pa pričakujemo okoli 1.600 porodov. Kljub naraščanju števila porodov v celi Sloveniji, se pri nas procent porodov iz meseca v mesec dviguje za 2 %.
Odlična je tudi oskrba naših novorojenčkov, z izjemno nizko perinatalno in zgodnjo neonatalno smrtnostjo. V druge bolnišnice je premeščenih približno 1,5% novorojenčkov s težavami.
V sklopu šole za starše sodelujemo z ZD Kranj, tako da imamo en sklop predavanj, v katerem predstavimo porodnišnico in načine lajšanja porodne bolečine.
Poleg tega, paru omogočimo individualni ogled porodnišnice in pogovor, v katerega sta vključeni pomočnica direktorice za področje ZN ali njena namestnica in diplomirana babica.
Našim uporabnicam je predstavljena tudi možnost izbire izbrane babice in ginekologa porodničarja pri porodu.
Naša bolnišnica je tudi učna baza za srednje zdravstvene šole in visoke šole za zdravstveno nego in zdravstveno fakulteto v Ljubljani. Zdravniki  v naši bolnišnici so mentorji  mladim specializantom in  sekundarijem. Naši zdravniki skrbijo za nenehen razvoj stroke na vseh področjih našega delovanja (ginekologija in porodništvo, pediatrija-neonatologija in anesteziologija). Tako zdravniki kot medicinske sestre in babice svoje znanje  nadgrajujejo z  izobraževanjem  tako na internih kot tudi  eksternih izobraževanjih. Z uvajanjem  novih postopkov in metod dela pridobijo in nadgradijo tudi  nove praktične veščine.
V naši bolnišnici se trudimo tudi z izobraževanjem širše javnosti. V ta namen smo posneli že 14 izobraževalnih oddaj.  Oddaje si lahko ogledajo na  naši spletni strani, LCD-jih v naših čakalnicah. Prav tako so se naše oddaje predvajale na lokalnih televizijah.

Stabilno poslovanje

Bolnišnica lahko na dolgi rok uspešno posluje in se razvija le ob uspešnem poslovanju, katero ima kot rezultat presežek prihodkov nad odhodki. Glede na trenutno situacijo, ko se bodo sredstva za zdravstvo najverjetneje nekoliko zmanjšala zaradi vpliva gospodarske krize in posledično manj pobranih prispevkov, menimo da je bistvenega pomena obvladovanje stroškov. Da bi lahko bolje obvladovali poslovanje, je pomembno vedeti, kakšne stroške povzročajo posamezne storitve, ter stroške obvladovati na mestu njihovega nastajanja. Zato bomo spustili odgovornost za stroške na nivo vodij oddelkov. Tako bo vsak vodja prejel plan stroškov, pri izdelavi katerega bo tudi sodeloval, med letom pa bomo spremljali uspešnost uresničevanja le tega. Prav tako bomo nadaljevali z izračunom lastnih cen naših najpogostejših storitev. Lastna cena storitev bo lahko podlaga za boljše obvladovanje poslovanja, spremljanje odstopanj ter morebitne postopke dokazovanja napačnega vrednotenja posamezne storitve s strani zavarovalnice.

Razvoj ginekologije in porodništva

Sledili in sooblikovali bomo doktrino na področju ginekologije in porodništva. Tesno bomo sodelovali s terciarnimi ustanovami ter drugimi bolnišnicami. Vključevali se bomo v znanstveno raziskovalno delo doma in v tujini z željo zagotoviti našim uporabnikom najsodobnejše storitve.
Ginekologija predstavlja dve tretjini bolnišnične dejavnosti. Vse manj je indikacij za večje operativne posege, vse pogostejši so endoskopski posegi, kar pripomore tudi k skrajševanju ležalne dobe in hitrejšemu pooperativnemu  okrevanju operirank.
Hiter je razvoj histeroskopij, ki se vse bolj opravljajo ambulantno (minihisteroskopije) in niso le diagnostične, ampak tudi terapevtske. V tej smeri gredo tudi sodobni  pristopi zdravljenja inkontinence kot tudi postopkov sterilizacije. Seveda pa je predpogoj izurjenost operaterjev in sodobna endoskopska oprema. Kandidirali bomo na nacionalnih razpisih ZZZS za dodaten program.
Na področju perinatologije si bomo prizadevali za nadaljnji porast števila porodov, podprtim s sodobnim doktrinarnim pristopom, na drugi strani pa tudi upoštevajoč vse večje želje in zahteve naših pacientk (lajšanje porodne bolečine, alternativni položaji, sodobne porodne postelje, intimnost,…). Vse svoje znanje bomo usmerili k še nižji perinatalni in zgodnji neonatalni umrljivosti (pod slovenskim povprečjem). Še vedno izstopamo po nizkem odstotku porodov s carskim rezom (zunanji obrat otroka v 34. do 35. tednu nosečnosti).
Ob ustrezni pravni pokritosti bi lahko eni izmed prvih uvedli babiški porod kot nadgradnjo vodenja normalne nosečnosti s strani diplomiranih babic v Dispanzerju za ženske kot tudi v patronažni službi po porodu. Ponovno poudarjamo, da bi bolnišnica morala imeti svojo materinsko šolo, ki bi visoko strokovno izobraževala bodoče starše in jih čim bolj pripravila na porod.
Anesteziologija v ginekologiji in porodništvu, ki je v zadnjih letih v naši bolnišnici naredila velik korak k visoki strokovnosti, z uvajanjem novih tehnik in zdravil (regionalna in splošna anestezija, epiduralna anestezija, lajšanje porodne bolečine s širokim spektrom možnih oblik) kot tudi z odlično predoperativno pripravo operirank in porodnic, se bo tudi v prihajajočih letih intenzivno razvijala. Anesteziologi naše bolnišnice so postali eni izmed vodilnih v svoji stroki znotraj Slovenije. Svoje znanje pri uporabi ultrazvoka bodo prenašali na mlajše kolege. Dokončno bomo uredili krvno banko in na ta način še povečali varnost naših pacientk.
Tudi v bodoče bomo skrbeli za sodobno neonatologijo, podprto s strokovno usposobljenostjo in sodobno opremo ter tako omogočili zdravljenje bolnim novorojenčkom v naši bolnišnici. Vršili bomo presejalne teste (TSH, FA, TEOAE, UZ kolkov) kot tudi potrjevali oz. zavrnili intrauterino ugotovljene prirojene napake (ultrazvočne preiskave sečil, glavice,…).
Zaradi zgodnjih odpustov iz porodnišnice bomo novorojenčke s težavami kontrolirali ambulantno.
Ambulantna dejavnost se skladno s krajšanjem ležalne dobe v bolnišnici, večje obolevnosti in staranja prebivalstva vse bolj veča. Našim pacientkam bomo tudi v bodoče nudili vso visoko strokovno oskrbo (obravnava rizičnih nosečnic in meritev dolžine materničnega vratu, pretokov v popkovničnih žilah, merjenje nuhalne svetline z dvojnim hormonskim testom,…). Razmisliti bi veljalo tudi o uvedbi ambulante za mladostnice in ženske v perimenopavzi. Aktivno bomo izvajali programe za zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka na materničnem vratu. Preventivno bomo delovali tudi pri preprečevanju infekcij rodil, vključno s spolno prenosljivimi boleznimi.

Trudili se bomo za obstoj in razvoj Centra za bolezni dojk, ki bi ob digitalizaciji postal regijski center. S celostno obravnavo naših pacientk bi lahko tudi v bodoče benigne tumorje dojk  operirali v naši bolnišnici.
Glede na strokovnost citološkega laboratorija za brise materničnega vratu bomo vse naše napore usmerili v to, da ostanemo na seznamu laboratorijev za citološko diagnostiko brisov materničnega vratu.

Tudi v prihodnjih letih bomo skrbeli za načrtno izvajanje vseh postopkov kot tudi preventivne ukrepe in izobraževanje osebja in pacientov s ciljem preprečevati bolnišnične okužbe.
Bolnišnica ima širši družbeni pomen za prebivalstvo spodnje Gorenjske pri zagotavljanju pravic in celovitih storitev zdravstvenega varstva vseh obdobij, od rojstva dalje, vzgoja mladostnikov, priprava na odgovorno starševstvo, načrtovanje družine, nosečniško, obporodno in poporodno varstvo kot tudi aktivno varstvo žensk.

Razvoj kadrov

Nenehen strokovni razvoj kadrov, ki jim naša bolnišnica omogoča uresničitev njihovih poklicnih karier, je eden izmed predpogojev za uspešno delovanje bolnišnice. Organizacijske procese bomo prilagodili v smeri prenosa odločanja, pravic in odgovornosti na srednji nivo managementa. Aktivno iskanje bodočih zaposlenih že med izobraževanjem (učna bolnišnica) je zagotovilo dolgoročnega kakovostnega delovanja bolnišnice. Zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih bomo neprestano spremljali. Omogočali bomo izobraževanje skladno z našimi potrebami. Zaposlovali bomo kader, ki je specifičen za našo bolnišnico, a obenem tudi uporaben na različnih področjih našega delovanja.

Širitev dejavnosti

S celostno prenovo bolnišnice bomo zagotovili prostorske zmožnosti za dodatne operativne stroke, zlasti tiste, ki so na Gorenjskem deficitarne. Poleg prostorov smo tudi kadrovsko dovolj dobro pokriti. Menimo, da obstaja tudi potreba po razvoju »Protibolečinske ambulante« za področje spodnje Gorenjske, kar bi lahko zagotovili v okviru naše bolnišnice.
V letu 2008 smo ocenili možnosti uvedbe samoplačniških storitev. Tako smo v letu 2008 ponudili določene samoplačniške storitve, kot je nuhalna svetlina in dvojni hormonski test, zapis UZ posnetka otročka na DVD, v letu 2009 pa še UZ kolkov novorojenčkov. V letu 2010 bomo uvedli še samoplačniške ginekološke ambulantne preglede.

Kontinuirana medijska promocija

Z željo po dvigu ugleda bolnišnice kot tudi dvigu zavesti o pomenu in skrbi za lastno zdravje pri naši ciljni populaciji smo do sedaj posneli 14 oddaj z naslovi Dekleta, žene, matere in Samopregledovanje dojk (izobraževalni video).
V letu 2007 smo prenovili spletno stran Bolnišnice, omogočili naročanje preko spleta, v prihodnje pa bomo dodali dodatne vsebine tako informativnega kot tudi vzgojnega značaja. Izdelali smo brošure za informiranje naših pacientk. Tudi v prihodnje bomo preko ustreznega gradiva po eni strani informirali pacientke in hkrati gradili podobo pacientkam prijazne bolnišnice oz. porodnišnice.

Informatika

Informatika postaja čedalje bolj pomembna pri našem poslovanju. V letu 2009 smo vpeljali nove on-line kartice zdravstvenega zavarovanja. V prihodnosti pa vidimo priložnosti predvsem v digitalizaciji opreme (ultrazvoki, mamograf) ter digitalni izmenjavi slik, elektronskem zdravstvenem kartonu in elektronskem arhiviranju. Na področju e-poslovanja trenutno še obstajajo določeni pomisleki glede zagotavljanja varnosti in ustreznosti e-podpisovanja, vendar predvidevamo, da bo v naslednjem petletnem obdobju to rešeno.

»» Arhiv novic

Uporabljamo piškotke!

Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.
Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.