Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj Ginekologija Kranj

RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Razpisna komisija Sveta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj razpisuje prosto delovno mesto

 


DIREKTORJA (m/ž) ZAVODA

 

za štiri (4) letno mandatno obdobje.


Razpisna komisija Sveta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj razpisuje prosto delovno mesto

 

 DIREKTORJA (m/ž) ZAVODA

 

za štiri (4) letno mandatno obdobje.

 

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju kandidat) mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje:


-      ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (visokošolska univerzitetna izobrazba), zdravstvene smeri s specializacijo ene od strokovnih usmeritev po sistemizaciji delovnih mest zavoda (ginekologija in porodništvo, pediatrija, anesteziologija),

 

-         ima najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju dela zavoda, od tega najmanj dve leti z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.

 

Izbrani kandidat bo za opravljanje funkcije direktorja sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja mandata. Mandat bo direktorju pričel teči od dneva izdaje soglasja ustanovitelja.

 

Kandidat mora k prijavi, ki mora biti v slovenskem jeziku, priložiti dokazila o izobrazbi, življenjepis v Europass obrazcu z opisom delovnih izkušenj, dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj ter program dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice za mandatno obdobje štirih let.

 Zainteresirani kandidati lahko do izteka roka za oddajo prijave pridobijo podatke za pripravo programa dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice. Zahtevek za prevzem dokumentov morajo v tajništvo zavoda podati v pisni obliki in po telefonu en dan vnaprej najaviti prevzem dokumentov. Prevzem dokumentov je možen od ponedeljka do petka od 8.00 – 14.00 ure. Kontaktni elektronski naslov za posredovanje zahtevka za  prevzem dokumentov je: angelca.bizovicar@bgp-kranj.si, telefonska številka za najavo obiska pa (04) 208 28 22.

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in z zahtevanim programom dela in razvoja morajo kandidati posredovati v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj  z oznako »NE ODPIRAJ – razpis za direktorja zavoda«. Rok za prijavo je do 15. 3. 2018. Kot pravočasne se bodo upoštevale tudi prijave, ki bodo posredovane s priporočeno poštno pošiljko najkasneje dne 15. 3. 2018.

 Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

Razpisna komisija Sveta zavoda

Predsednica Alenka Bradač